صفحه ۲۱۵

- به قصد این که آنچه خراب شده به نحو صحیح انجام شود و زیادی قبلی و بعدی مقدمه علمیه باشد جهت اطمینان - آیا این طواف صحیح است ؟

جواب: اگر زاید بر مقدار باطل را به قصد طواف انجام نداده باشد طوافش صحیح است. ولی اطلاق مقدمه علمیه بر تمام مقدار زاید صحیح نیست؛ بلکه فقط مقدار مشکوک از باب مقدمه علمیه می‎باشد.

(سؤال 1692) شخصی شوط اول طواف را در حالی که ناقص بوده رها می‎کند و پس از آن شش شوط دیگر به جا می‎آورد و بعد از آن نقیصه شوط اول را به جا می‎آورد، آیا طواف او صحیح است ؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1693) شخصی به جهت عذری طواف را قطع کرد و موالات به هم خورد، قبل از نصف، یا بعد از نصف و قبل از چهار، یا بعد از اکمال چهار، وظیفه او چیست ؟

جواب: در فرض اول طواف باطل، و در فرض دوم بنابراحتیاط واجب اتمام و اعاده لازم، و در فرض سوم اتمام کافی است و اعاده بعد از اتمام و نماز آن بنابراحتیاط استحبابی می‎باشد.

(سؤال 1694) آیا طهارت شرط طواف نافله می‎باشد یا نه ؟

جواب: طهارت از حدث اصغر در آن شرط نیست.

(سؤال 1695) اگر در اثنای طواف در صحت شوط سابق یا صحت جزئی از شوطی که مشغول است و محل آن گذشته است شک کند وظیفه او چیست ؟

جواب: اعتنا نکند.

(سؤال 1696) کسی در وقت طواف شک در شوطها پیدا کرد و بعد گمانش به یک طرف رسید و بنا را بر آن طرف گذاشت و بعد از انجام اعمال یقین به صحیح بودن طواف خود پیدا کرد، آیا طواف او صحیح است ؟

جواب: صحیح است.

(سؤال 1697) اگر در حال طواف یا سعی و یا در نماز شک کند که شوط چندم و یا رکعت چندم است و با همین حال طواف یا سعی و یا نماز را ادامه دهد و بعد به یک طرف شک یقین کند و اعمال را تمام کند، آیا عملش با این کیفیت صحیح است ؟

ناوبری کتاب