صفحه ۲۱۴

(سؤال 1686) کسی در اثنای طواف آن را قطع کرده و از اول شروع نموده، آیا طواف او صحیح است ؟ وچنانچه اعمال بعدی و تقصیر را انجام داده باشد وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر قبل از به هم خوردن موالات از سرگرفته باشد محل اشکال است و بنابراحتیاط باید طواف و اعمال بعدی را اعاده نماید.

(سؤال 1687) در اثر ناچاری برای نظافت مسجدالحرام عده ای را از مطاف خارج کردند و اینها به خیال به هم خوردن موالات عرفیه طواف را از سرگرفتند؛ با شک در به هم خوردن موالات آیا طوافشان درست است ؟

جواب: اگر در آن حال معتقد بوده اند که موالات به هم خورده و بعد از انجام طواف شک حاصل شده است اعتنا به شک نکنند؛ و اگر در حال شک طواف را از سرگرفته باشند بنابراحتیاط بعد از به هم خوردن موالات طواف را اعاده نمایند.

(سؤال 1688) اگر کسی در اثنای سعی متوجه شود که طواف او بیش از هفت شوط بوده تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر زیادی کمتر از یک شوط باشد طواف صحیح است؛ و اگر بیشتر باشد بنابراحتیاط طواف و نماز آن را اعاده کند و سعی را هم بعد از اتمام اعاده نماید.

(سؤال 1689) شخصی طواف خود را انجام داده و بعدا دو شوط به قصد رجاء برای جبران نقص احتمالی به جا آورده است، آیا این عمل خللی به طواف او می‎رساند؟

جواب: اضافه بی مورد بوده، ولی چون به قصد رجاء بوده نه به قصد جزئیت به طوافش خللی نمی رساند.

(سؤال 1690) شخصی بعد از اتمام طواف سهوا یک شوط زیاد کرده است و بعد مردد است که سه یا چهار شوط دیگر به جا آورده است، و سپس همه اعمال عمره را نیز به جا آورده؛ آیا طواف او باطل است ؟ و آیا تردید در عدد شوطهای اضافی مضر نیست ؟

جواب: بنابراحتیاط طواف و اعمال بعد از آن را اعاده نماید.

(سؤال 1691) شخصی چند متر از یک شوط را خراب کرده است و چون دقیقا اول و آخر آن معلوم نیست یک شوط کامل از حجرالاسود شروع و به آنجا ختم می‎کند

ناوبری کتاب