صفحه ۲۱۲

(سؤال 1675) مواردی که باید طواف را احتیاطا تمام کند و پس از نماز طواف آن را اعاده نماید، آیا اگر یک طواف به قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد (یعنی چنانچه آن مقدار که انجام شده باطل بوده، تمام هفت شوط به قصد طواف باشد و چنانچه صحیح بوده به متمم آن قصد طواف داشته باشد) و دو رکعت نماز بخواند کافی است یا نه ؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1676) شخصی در عمره تمتع بعد از تقصیر می‎فهمد طواف و سعی او باطل بوده و مجددا طواف و سعی را با لباس دوخته انجام می‎دهد؛ آیا عمل او مجزی و صحیح است ؟ و در فرض مذکور آیا باید تقصیر را هم تکرار کند؟

جواب: در فرض سؤال طواف و سعی او صحیح است و باید تقصیر را اعاده کند؛ و پوشیدن لباس دوخته اگر از روی جهل بوده کفاره ندارد.

(سؤال 1677) کسی که از طواف - حتی در خارج مطاف - عاجز است و به خاطر گرانی طواف با تخت روان انجام آن برای او مشکل است، آیا طواف نیابی در محدوده از او کفایت می‎کند؟

جواب: صرف مشکل بودن مجوز نایب گرفتن نیست؛ بلی اگر به حد عسر و حرج برسد مانعی ندارد.

(سؤال 1678) اشخاصی که قادر به طواف نیستند آیا باید نایب بگیرند یا با تخت روان طواف داده شوند؟ با این که متصدیان تخت روان در خارج محدوده طواف می‎دهند.

جواب: باید با تخت روان طواف کنند؛ و طواف در خارج از محدوده در صورت اتصال عرفی به طواف کنندگان در حال اختیار نیز مانعی ندارد.

(سؤال 1679) شخصی در عمره تمتع پس از اتمام طواف به دلیل دلچسب نبودن طواف بدون خواندن نماز آن یک طواف دیگر به جا می‎آورد و بعدا نماز و سعی و سپس تقصیر را انجام می‎دهد، آیا عمل او درست است ؟

جواب: بنابراقوی عملش صحیح است.

(سؤال 1680) شخصی طواف خود را به هم می‎زند و طواف دوم را شروع می‎کند و آن را نیز به هم می‎زند و طواف سوم را آغاز کرده و به اتمام می‎رساند، وظیفه او چیست ؟

ناوبری کتاب