صفحه ۲۱۰

(سؤال 1665) شخصی در حال طواف، کعبه را بوسیده و احتمال می‎دهد در آن حال چند قدمی راه هم رفته باشد، فعلا که از طواف فارغ شده وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر می‎دانسته که باید کعبه را در حال طواف در طرف چپ خود قرار دهد و احتمال می‎دهد که از روی غفلت چند قدم رو به کعبه طواف کرده باشد به شک خود اعتنا نکند.

(سؤال 1666) کسی به توهم این که در طواف مقداری در اثر فشار جمعیت برده شده - ولی یقین نداشته - چون نمی توانسته برگردد و تدارک کند بقیه شوط را تا محل تدارک به قصد رجاء و احتیاط انجام داده - که اگر شوط او باطل است زیادی لغو باشد و اگر شوط او صحیح است زیاده از طواف باشد - و بعد بقیه شوطها را به جا آورده و این شوط را به حساب نیاورده، آیا این طواف صحیح است ؟

جواب: صحت آن بعید نیست.

(سؤال 1667) شخصی شوط اول طواف را خارج از مطاف و به قصد طواف انجام داده بعد متوجه شده است که طواف باید در محدوده معینی باشد، لذا مجددا طواف را در مطاف آغاز نموده و بعد از طواف اعمال دیگر را انجام داده است، آیا اشکال دارد؟

جواب: طواف در خارج از محدوده در صورت متصل بودن به طواف کنندگان اشکال ندارد؛ بنابراین اگر بعد از آن که موالات از بین برود طواف را از سرگرفته باشد اشکال ندارد؛ وگرنه اشکال دارد.

(سؤال 1668) اگر کسی طواف عمره را فراموش کرد و یا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به یاد آورد تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر نمی تواند برگردد و اعمال عمره را تکمیل کند، حج تمتع او به حج افراد تبدیل می‎شود.

ناوبری کتاب