صفحه ۲۰۹

(سؤال 1659) طواف را از رکن یمانی به خیال حجرالاسود شروع کرده، ولی بعد از توجه طواف را در حجرالاسود ختم کرده، این طواف صحیح است یا نه ؟

جواب: بنابراحتیاط واجب نماز طواف را بخواند و بعد از آن طواف و نماز آن را اعاده نماید.

(سؤال 1660) کسی در شوط ششم طواف را رها کرده و نتوانسته ادامه دهد، دیگری برای او بقیه را به جا می‎آورد و لکن نماز طواف را خودش خوانده است، بعدا متوجه شده که استراحت در خلال طواف به طواف ضرری نمی رساند و خودش می‎توانسته طواف را اتمام کند؛ اکنون تکلیف او چیست ؟

جواب: بعد از اتمام طواف و نماز آن، بنابراحتیاط طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1661) شخصی در حال طواف از روی اشتباه به قصد طواف وارد حجراسماعیل (ع) می‎شود و بعد از متوجه شدن برمی گردد و از همانجا که وارد حجر شده بود طواف را ادامه می‎دهد؛ آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: بلی صحیح است.

(سؤال 1662) آیا می‎شود قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر به هم زد و آن را از اول شروع کرد؟

جواب: بنابراحتیاط بدون عذر آن را به هم نزند؛ و اگر بعد از به هم زدن به قدری صبر کند که موالات از بین برود، طواف او صحیح است.

(سؤال 1663) اگر کسی یک شوط طواف را از درون حجر اسماعیل (ع) به جا آورده و بقیه اعمال را انجام داده است تکلیف او چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط یک شوط طواف کند و نماز آن را بخواند و سپس اصل طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1664) افرادی بعد از انجام مقداری از طواف عمدا آن را رها می‎کنند و بلافاصله دوباره شروع می‎کنند، طواف آنها چه صورت دارد؟

جواب: اشکال دارد.

ناوبری کتاب