صفحه ۲۰۸

(سؤال 1651) اگر حاجی از منی برگشته و هنوز طواف واجب را به جا نیاورده است، آیا می‎تواند طواف مستحبی به جا آورد یا نه ؟

جواب: خلاف احتیاط است.

(سؤال 1652) کسی به تصور این که طواف چهارده شوط است با این کیفیت انجام داده است، آیا این عمل او مخل به طواف است ؟

جواب: بلی مخل است.

(سؤال 1653) این که در بعضی موارد فرموده اید: "باید طواف و سعی را اتمام و اعاده کند" آیا ترتیب هم لازم است ؟

جواب: بلی ترتیب لازم است.

(سؤال 1654) آیا محرم قبل از انجام طواف خود - چه طواف عمره یا حج و چه طواف نساء - می‎تواند همین طوافها را برای معذور نیابت کند؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1655) آیا بعضی از شوطهای طواف یا سعی برای کسانی که قادر نباشند خودشان انجام دهند قابل نیابت است ؟

جواب: خالی از اشکال نیست، بخصوص در سعی؛ و احوط نیابت در اتمام و اعاده است.

(سؤال 1656) در حال طواف چیزهایی از قبیل ساعت، انگشتر و احرامی از بعضی افراد می‎افتد و قهرا دیگران پا روی آنها می‎گذارند؛ آیا پا گذاشتن روی آنها ضرری برای طواف ندارد؟

جواب: ضرر ندارد.

(سؤال 1657) اگر انسان بداند که پا گذاشتن روی چیزهای فوق الذکر مورد رضایت صاحبان آنها نیست، آیا این عدم رضایت به طواف ضرر نمی زند؟

جواب: اگر عمدا پا نگذارد اشکال ندارد.

(سؤال 1658) فرموده اند جایز است از روی اختیار طواف و سعی را با چرخ و تخت و بر دوش دیگری به جا آورد هر چند مریض نباشد، آیا این چنین طوافی اشکال ندارد؟

جواب: در سعی مانعی ندارد؛ ولی در طواف محل اشکال است، مگر در حال ضرورت.

ناوبری کتاب