صفحه ۲۰۷

(سؤال 1645) اگر فردی مبتلا به مرض صرع آنی باشد به طوری که در یک عبادت چندبار دچار صرع می‎شود و هر بار حدود نیم دقیقه در حالت صرع به سر می‎برد، وظیفه چنین شخصی در طواف و در سعی صفا و مروه چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط واجب خودش طواف را انجام دهد و نایب هم بگیرد؛ و در سعی همراه او مواظب باشند هر لحظه که عارضه صرع رخ داد او را متوقف کنند و پس از این که به حال عادی برگشت او را سعی دهند و همراهی کنند؛ و اگر مقداری از سعی با حالت صرع انجام شد او را برگردانند و مجددا همان مقدار را اعاده کند.

(سؤال 1646) آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق می‎کند؟

جواب: بنابراحتیاط حکم نماز را دارد.

(سؤال 1647) اگر مقداری از موهای سر زن یا جاهای دیگر بدن او در حال طواف ظاهر باشد، آیا به طواف او ضرر می‎رساند؟

جواب: اگر از روی عمد نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 1648) اگر طواف یا سعی یا نماز طواف در عمره به جهتی باطل شده باشد و شخص بدون توجه به آن تقصیر نموده و از احرام خارج شده و بعد متوجه باطل بودن عمل خود شود، وظیفه او چیست ؟ و آیا کفاره دارد؟

جواب: هر کدام باطل بوده آن را اعاده کند و بنابراحتیاط واجب اعمال بعدی را نیز اعاده نماید؛ بلی در موارد باطل بودن طواف، وجوب اعاده نماز قطعی است و در هرحال کفاره ندارد.

(سؤال 1649) شخصی که در دور پنجم عذری برایش پیش آمده، آیا بعدا باید همین طواف را تکمیل کند یا طواف دیگری انجام دهد؟

جواب: همان طواف را تکمیل نماید.

(سؤال 1650) شخصی با علم به حرمت تماس با بدن زن نامحرم در حین طواف از روی شهوت با بدن زنی تماس می‎نماید و متلذذ می‎گردد، آیا طواف او اشکال پیدا می‎کند؟

جواب: ارتکاب معصیت در حال عبادت گناهش شدیدتر است؛ ولی طوافش باطل نمی شود.

ناوبری کتاب