صفحه ۲۰۶

(سؤال 1640) کسی که در شوط آخر محدث شده است و بدون طهارت شوط را تمام کرده و بعد وضو گرفته و طواف را اعاده نموده و نماز و سعی و تقصیر را انجام داده، آیا کار او صحیح بوده است ؟

جواب: وظیفه او اتمام طواف بعد از وضو گرفتن بوده و چون بدون وضو آن را تمام کرده، احتیاط در این است که پس از وضو بقیه آن شوط را تمام نماید؛ و بنابر احتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 1641) زنی که حائض بوده و نمی دانسته و اعمال عمره را بکلی به جا آورده است، آیا باید اعمال خود را دوباره انجام دهد؟

جواب: طواف و نماز آن را باید اعاده کند و سعی و تقصیر را نیز بنابراحتیاط اعاده نماید.

(سؤال 1642) شخصی در حال طواف اندکی خون به بینی خود می‎بیند و آن را با دستمال پاک می‎کند و طواف خود را تمام می‎نماید، آیا آن طواف صحیح است ؟

جواب: اگر خون به ظاهر بینی نرسیده بوده اشکال ندارد؛ و اگر به ظاهر بینی رسیده بوده آن طواف صحیح نیست. البته در مورد خون کمتر از درهم، مسأله مبنی بر احتیاط است.

(سؤال 1643) آیا محمول نجسی که در طواف معفو نیست در نماز طواف مثل نمازهای یومیه معفو است ؟

جواب: نماز طواف حکم نماز یومیه را دارد.

(سؤال 1644) کسی که در شوط ششم طواف نجاستی در بدن دیده و یقین کرده که از شوطهای قبل این نجاست در بدن او بوده و بدون توجه به مسأله طواف را تکمیل کرده و بعدا بدن را تطهیر و طواف را اعاده نموده و عمره را تمام کرده است، آیا عمل او صحیح است ؟

جواب: وظیفه او اتمام طواف بعد از تطهیر بوده، و چون از سرگرفته احتیاط در این است که بقیه طواف را تکمیل کند؛ و سعی و تقصیر را بنابراحتیاط اعاده نماید.

ناوبری کتاب