صفحه ۲۰۵

جواب: حکم سؤال سابق را دارد، ولی علاوه بر آن بنابراحتیاط برای طواف و نماز آن نایب هم بگیرد.

(سؤال 1635) کسی که به علت بیماری و جراحی بول او قطره قطره در کیسه ای که می‎بندند می‎ریزد، ولی نه از مجرای طبیعی بلکه از موضع جراحی که در پهلو قرار دارد؛ آیا نسبت به طواف و نماز آن حکم مسلوس را دارد؟

جواب: بلی حکم مسلوس را دارد.

(سؤال 1636) اگر زنی به نیابت دیگری محرم شود و قبل از طواف و یا نماز طواف عمره حائض گردد و عادت او ادامه پیدا کند تا وقت حج تنگ شود وظیفه اش چیست ؟ و آیا عمل او منوب عنه را بری الذمة می‎نماید؟

جواب: اگر قبل از طواف عمره عادت شد و عادت او ادامه پیدا کرد تا وقت حج تنگ شد به حج افراد عدول کند و پس از اتمام آن یک عمره مفرده بجا آورد، ولی کفایت آن از منوب عنه محل اشکال است.

(سؤال 1637) اگر زنی که نایب شده قبل از انجام طواف حج و یا نماز آن خون ببیند و امکان ماندن تا بعد از ایام عادت را نداشته باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: برای آن نایب بگیرد و بقیه اعمال را که مشروط به طهارت نیست خودش انجام دهد؛ ولی برائت ذمه منوب عنه محل اشکال است.

(سؤال 1638) کسی که بعد از تقصیر در عمره تمتع متوجه شود وضوی او باطل بوده یا وضو نداشته و با این حال طواف کرده و نماز طواف خوانده است وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید وضو بگیرد و طواف و نماز آن را اعاده کند و بنابراحتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 1639) اگر بچه ای را که در بغل گرفته در حال طواف نجس باشد، و یا بچه حامل نجاست باشد، آیا به طواف ضرر می‎رساند؟

جواب: اگر خود بچه نیز محرم باشد باید پاک باشد؛ و اگر محرم نیست حمل او در حال نجاست مانعی ندارد، هر چند ترک آن بهتر است.

ناوبری کتاب