صفحه ۲۰۳

نماز طواف و سعی را انجام دهد و بعد خودش تقصیر کند و سپس نایب طواف نساء و نماز آن را به جا آورد؛ و در این صورت بنابراحتیاط خودش نیز در وطن نماز دو طواف را به جا آورد.

(سؤال 1626) نذر زن برای احرام قبل از میقات برای صحت احرام عمره و حج با آن که منافی حق زوج نیست، آیا محتاج به اجازه او می‎باشد؟

جواب: بنابر احوط اجازه بگیرد.

(سؤال 1627) با توجه به مسأله 262 مناسک : "بلکه بنابر احتیاط واجب برای غیر زینت هم..." آیا محرم می‎تواند برای رانندگی در آینه نگاه کند؛ چون قصد او تنها رعایت مقررات رانندگی است ؟

جواب: در فرض سؤال چون زینت صدق نمی کند اشکال ندارد.

(سؤال 1628) در مناسک محشی "صفحه 184 مسأله 29 از مسائل متفرقه محرمات احرام" راجع به استظلال از مسجد تنعیم تا مسجدالحرام برای کسی که از تنعیم محرم می‎شود، فرموده اید: "استظلال محل اشکال است"؛ آیا منظور همان احتیاط است که می‎شود به مرجع دیگر رجوع کرد؟

جواب: بلی منظور احتیاط است. به مناسک جدید صفحه 115 مسأله 312 مراجعه فرمایید.

(سؤال 1629) در طائف سه میقات وجود دارد و ما احتیاط می‎کنیم و در هر سه محل احرام را تجدید می‎نماییم. آیا احرام ما درست است ؟

جواب: میقات اهل طائف بنابر روایات مستفیض یعنی روایاتی که از چند طریق به معصوم می‎رسد ولی با این حال یقین به صدور آنها نداریم. که مورد فتوای فقها نیز می‎باشد، "قرن المنازل" است. و در کتاب معجم البلدان به نقل از مهلبی آمده: "(قرن) محلی است که بین آن و مکه پنجاه و یک میل، و بین آن و طائف سی و شش میل فاصله می‎باشد".

و اگر آن محل در زمان ما دقیقا شناخته نشد همان شهرت بین اهل محل کفایت می‎کند. و اگر بین اهل محل اختلاف نظر دیده شد، احتیاطا احرام را در موارد مورد اختلاف تجدید نمایند.

ناوبری کتاب