صفحه ۲۰۲

(سؤال 1620) احرام از محاذات میقات در فضا را کافی می‎دانید یا نه ؟

جواب: دلیل محاذات اطلاق ندارد و فحوی و ملاک قطعی هم در بین نیست؛ بنابراین کفایت آن مشکل است و احتیاط این است که از یکی از میقاتها محرم شوند. بلکه اصل احرام از محاذی میقات محل اشکال است؛ زیرا مدرک محاذات روایت صحیحه "عبدالله بن سنان" است که علاوه بر اختلاف نسخه، در کتب قدما به مضمون آن فتوی داده نشده و احتمال اختصاص به مدینه منوره نیز در آن هست.

(سؤال 1621) شخصی که تازه عمره را انجام داده و هنوز یک ماه از آن نگذشته برای کاری به مدینه طیبه رفته و برمی گردد، آیا مجددا احرام لازم است یا نه ؟

جواب: اگر در همان ماهی که عمره بجا آورده برگردد لازم نیست.

(سؤال 1622) شخصی مقلد مجتهدی است که می‎گوید احرام حج تمتع باید از مکه قدیم باشد و او از مکه جدید احرام بسته و حج به جا آورده و چند سال می‎گذرد و اکنون آن مجتهد فوت کرده است؛ تکلیف این شخص چیست ؟

جواب: اگر مرجع تقلید فعلی احرام او را صحیح بداند کافی است؛ و اگر صحیح نداند حکم ترک احرام را دارد که تفصیل آن در مناسک مسأله «502» مذکور است.

(سؤال 1623) به کار بستن فتق بند در حال احرام، به نظر حضرتعالی کفاره دارد یا نه ؟ و کفش مخیط در صورتی که روی پا را نپوشاند کفاره دارد یا نه ؟

جواب: بنابراحتیاط در هر دو مورد کفاره بدهد.

(سؤال 1624) شخصی برای امور عادی خود قصد ورود به حرم را دارد و قصد ورود به مکه را ندارد، آیا برای خصوص دخول حرم احرام لازم است یا نه ؟

جواب: در غیر موارد استثناء احوط عدم ورود است، مگر با احرام عمره یا حج.

(سؤال 1625) کسی با احرام عمره تمتع وارد مکه معظمه گردید و بر اثر عارضه سکته، قبل از اعمال به دستور پزشک به ایران منتقل شد، وظیفه او در مکه چه بوده و فعلا چه وظیفه ای دارد؟

جواب: وظیفه داشته در صورت امکان خودش - هر چند با تخت روان - اعمال عمره را به جا آورد؛ و در صورت عدم امکان نایب بگیرد. فعلا هم موظف است اگر می‎تواند خودش برگردد و اگر نمی تواند نایب بگیرد؛ به این تفصیل که نایب طواف و

ناوبری کتاب