صفحه ۲۰۱

(سؤال 1616) دختری در کودکی یا اوایل بلوغ جنب شده و تاکنون ازدواج نکرده است و چون نمی دانسته به واسطه فعلی که انجام شده جنب گردیده غسل جنابت را تا حال انجام نداده، هر چند غسل حیض و جمعه نموده است؛ با این حال حج نیز رفته است. اولا: آیا نماز و روزه و کلیه عبادتهایی که بعد از بلوغ تاکنون انجام داده صحیح است ؟ ثانیا: آیا هنوز محرم است و جمیع محرمات که بر محرم حرام است بر او حرام می‎باشد؟ ثالثا: با فرض محرم نبودن و فقط باطل بودن حج، با مشکلات کنونی سفر به مکه مکرمه تکلیف او چیست ؟

جواب: در فرض سؤال نمازهای او قضا دارد؛ ولی روزه هایش صحیح است. و بنابر احتیاط از احرام خارج نشده است.

(سؤال 1617) شخصی با پول خمس نداده لباس احرام خریده و با آن محرم شده و طواف و نماز را به جا آورده است، وظیفه اش چیست ؟

جواب: صحت حج او محل اشکال است.

(سؤال 1618) ایرانیان مقیم جده مانند اعضای سفارت و کارکنان هواپیمایی هر ماه عمره به جا می‎آورند؛ آیا می‎توانند از جده با نذر یا از أدنی الحل "أدنی الحل" یعنی نزدیک ترین منطقه خارج از حرم به حرم. محرم شوند یا باید حتما به مواقیت پنجگانه بروند، هر چند مشقت داشته باشد؟

جواب: صحت نذر در فرض سؤال مشکل است؛ و أدنی الحل مربوط به کسانی است که از مکه مکرمه قصد عمره داشته باشند؛ بنابراین احوط برای آنها احرام از یکی از مواقیت پنجگانه است.

(سؤال 1619) آیا زنهای حائض می‎توانند در مسجد شجره از یک در وارد شوند و از همان در خارج شوند و در حال دور زدن محرم شوند یا باید حتما از یک در وارد و از در دیگر خارج شوند؟

جواب: از مجموع روایات استفاده می‎شود که توقف آنها در مسجد حرام است؛ ولی مشی و عبور - اگرچه بخواهند از همان دری که وارد شده اند خارج شوند - مانعی ندارد. و احرام در حال عبور صحیح می‎باشد.

ناوبری کتاب