صفحه ۱۹۹

جواب: هر وقت افاقه حاصل کند و به حال عقل برگردد باید به وظیفه ای که بعد از افاقه دارد عمل کند؛ و همراهان او نسبت به اعمال حج او وظیفه ای ندارند.

(سؤال 1605) اگر شخصی عالم به غصبیت لباس احرام بوده ولی در وقت احرام و مناسک فراموش کرده باشد، حجش چه صورتی دارد و وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر خود او غاصب نبوده یا این که بعد از توبه و بنای رد آن به صاحبش فراموش کرده باشد اشکال ندارد؛ و گرنه اشکال دارد.

(سؤال 1606) در صورتی که عالم به غصبیت لباس احرام نبوده و پس از انجام مناسک متوجه شده باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: اعمال او صحیح است و باید در رد آن به صاحبش مسامحه نکند؛ و اگر نقصی بر آن وارد شده یا این که اجاره بها داشته باشد آنها را نیز جبران نماید.

(سؤال 1607) در مناسک مرقوم فرموده اید که: "اگر احرام بستن برای حج از مکه قدیم میسور نباشد از جاهای دیگر جایز است" آیا حوالی قبرستان ابوطالب (ع) جزو مکه قدیم به حساب می‎آید یا خیر؟ و حدود مکه قدیم کجاست ؟

جواب: منظور از "مکه قدیم" آن قسمتهایی است که در صدر اسلام جزو شهر مکه بوده است؛ و ظاهرا حوالی "مسجد جن" جزو مکه قدیم می‎باشد. و اگر تعیین حدود آن ممکن نباشد حتی المقدور احتیاط شود.

(سؤال 1608) قسمت مسقفی که در منی زده شده است در اصل به عنوان "طریق المشاة" می‎باشد و اکنون محل استراحت حجاج گردیده و در کنار آن نیز مغازه های فراوانی وجود دارد؛ البته قسمت کوچکی از آن نیز جهت رفت و آمد افرادی که جهت رمی عازم جمرات می‎شوند اختصاص داده شده است. با این خصوصیات آیا محل مذکور حکم چادر را دارد و یا بازار؟ و برای محرم عبور از آن جایز است یا نه ؟

جواب: جواز عبور از آن طریق برای محرم بعید نیست؛ اگرچه در غیر حال ناچاری احوط ترک است.

ناوبری کتاب