صفحه ۱۹۸

جواب: اگر هیچ گاه پدر امکان تشرف به حج را پیدا نکرده تا فوت شده، مستطیع نبوده و حج بر او واجب نشده است؛ بلی اگر وصیت کرده باشد که حج برایش انجام دهند باید نایب بگیرند، و نایب هم با نظر وصی و نظارت ناظر باید کسی باشد که اصلح می‎باشد؛ و اگر توافق نکردند باید حاکم شرع دخالت نماید.

(سؤال 1601) اگر نایب قبل از دخول در حرم از دنیا رفت، آیا از حج منوب عنه مجزی است یا نه ؟

جواب: کافی نیست و باید باز نایب بگیرند.

احرام

(سؤال 1602) نظر به این که مسجد شجره را بزرگ کرده اند، آیا احرام از تمام قسمتهای مسجد مجزی است یا باید از محل قدیم محرم شوند؟ و اگر شناخت محل مسجد قدیم امکان نداشته و یا رفتن به آن محل برای برخی از حجاج مانند بانوان امکان نداشته باشد وظیفه چیست ؟

جواب: با عدم تعین جای مسجد سابق، کافی و مجزی بودن احرام از هر جای مسجد فعلی بعید نیست؛ ولی خوب است با نذر از مدینه محرم شود.

(سؤال 1603) در جواز ورود جنب و حائض به مسجد آیا شرط است که مسجد دارای دو در یا بیشتر باشد که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود یا این که اگر یک در داشته باشد و یا درهای دیگر بسته باشد جایز است وارد شود ولی توقف ننماید و از همان دری که وارد شده خارج شود؟ و بنابر جواز آیا جایز است که در مسجد شجره در حال عبور محرم شود یا نه ؟

جواب: جواز دخول و همچنین جواز احرام در صورت مفروضه بعید نیست. و لسان روایات در این خصوص مختلف است و استفاده جواز از اطلاق بعضی از آنها بعید نیست؛ فقط نباید بنشیند و یا توقف کند.

(سؤال 1604) اگر فردی هنگام احرام عاقل بوده و سپس به علت گرمی هوا دیوانه شود وظیفه همراهان او چیست ؟ و آیا اعمالی را که با کمک همراهان انجام می‎دهد از حج واجب این شخص کفایت می‎کند؟

ناوبری کتاب