صفحه ۱۹۷

(سؤال 1598) طفل سه ساله را محرم کرده اند، آیا افعال عمره و حج را ولی او نیابتا انجام دهد یا طفل را وادار کند، یا این که در مسأله تفصیل است ؟ و در صورتی که طفل را طواف دهد تمام شرایط طواف را باید رعایت کند یا نه ؟

جواب: باید او را وادار کند که اعمال را انجام دهد و هر کدام را نتواند خودش به نیابت او به جا آورد؛ و توضیحات دیگر در مسأله 8 تا 14 مناسک مذکور است. و اگر خود بچه را طواف دهد بنابراحتیاط واجب باید شرایط طواف رعایت شود؛ ولی چون طهارت از حدث درباره او ممکن نیست به صورت وضو اکتفا می‎شود. و نسبت به نماز آن اگر نتواند حتی نماز صوری بخواند باید به نیابت او خوانده شود؛ و اگر بتواند احتیاطا هر دوی آنها نماز را بخوانند.

(سؤال 1599) شخصی طواف عمره اش اشکال داشته و متوجه نشده تا این که به ایران برگشته، و چون که تمکن از مراجعت ندارد نایب گرفته که انجام دهد؛ آیا لازم است نایب محرما انجام دهد، و چنانچه لازم باشد باید احرام از یکی از مواقیت باشد؟ و آیا اعمال مترتبه را هم باید انجام دهد یا تنها طواف کافی است ؟

جواب: ظاهرا لازم نیست نایب در حال احرام انجام دهد، هر چند احتیاط خوب است. و احرامی که نایب برای عمره خودش انجام داده کافی است. و اگر بنا باشد محرم شود اگر از بیرون می‎رود محل احرام یکی از مواقیت است؛ و اگر از داخل مکه قصد احرام کرد باید به أدنی الحل یعنی نزدیک ترین منطقه خارج از حرم به حرم. برود. و پس از طواف بنابراحتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز انجام دهد.

(سؤال 1600) کسی برای حج ثبت نام کرده ولی مشرف نشد و از دنیارفت، و دو فرزند هم دارد یکی را وصی و دیگری را ناظر قرار داد، حال بین این دو نفر اختلاف است در نیابت از پدر، و هر یکی خود را مقدم بردیگری می‎داند، اولویت با کدام یک از ورثه است ؟ و اگر هیچ کدام از برادرها راضی نشدند حج نیابتی پدر را انجام دهند، حکم حج او چه می‎شود؟

ناوبری کتاب