صفحه ۱۹۵

جواب: باید طبق احکام محصوراحکام محصور در مناسک حج مسأله «702» به بعد مذکور است. عمل کند؛ و مورد سؤال از موارد استنابه نیست.

(سؤال 1588) کسی که یک بار به عنوان خدمه، حج به جا آورده و بار دیگر نیز به همین عنوان عازم حج است، آیا می‎تواند به نیابت از پدر یا مادر که فوت کرده اند حج نماید؟ و آیا حج از ذمه آنها ساقط می‎شود؟

جواب: اگر قادر بر انجام اعمال اختیاری باشد مانعی ندارد و از منوب عنه کفایت می‎کند.

(سؤال 1589) کسانی که مجاز هستند در شب عید قربان بعد از درک اضطراری مشعر به منی بروند، آیا همه آنان از ذوی الاعذار می‎باشند که نیابت آنان هر چند به صورت تبرعی مورد اشکال است ؟ یا آن که نسبت به بعضی استثنا شده است ؟

جواب: نیابت زنها در فرض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 1590) کسی که نایب بوده و عمره تمتع را انجام داده و بعد ناچار شده است که به ایران باز گردد، آیا می‎تواند بقیه اعمال را به دیگری واگذار نماید که حج تمتع را انجام دهد؟

جواب: نمی تواند.

(سؤال 1591) شخصی برای حج از میتی نیابت کرده و در وقت عقد اجاره برای انجام مناسک هیچ عذری نداشته است ولی چند سال بعد از انجام حج متوجه شده که در وقوف مشعرالحرام با زنها و مریض ها به عنوان راهنما وقوف اضطراری کرده و به منی رفته است و غافل بوده که نایب باید وقوف اختیاری بکند؛ وظیفه چنین شخصی چیست ؟

جواب: کفایت حج در فرض سؤال از منوب عنه مشکل است. بنابراین اگر اجاره اختصاص به همان سال داشته بنابراحتیاط واجب نایب پولی را که گرفته برگرداند تا برای میت مجددا نایب بگیرند؛ و اگر وقت اجاره باقی باشد نایب حج را اعاده کند.

ناوبری کتاب