صفحه ۱۹۴

جواب: اشتراط ایمان در ذابح مبنی بر احتیاط وجوبی است؛ ولی در بقیه اعمال بنابراقوی می‎باشد.

(سؤال 1584) شخصی تمام اختیارات اموال پدرش را دارد و چون پدر نمی تواند خودش حج را به جا آورد، پسر بدون اطلاع پدر برای او نایب گرفته و خودش نیز برای حج خود مشرف شده است؛ آیا حج اجیر و نایب بدون اطلاع پدر مجزی است ؟ هر گاه پسر در مدینه تصمیم بگیرد از مال خودش هزینه حج پدر را بپردازد آیا رفع اشکال می‎شود؟

جواب: مجزی نیست. و تصمیم مذکور رفع اشکال نمی کند؛ و آنچه رفع اشکال می‎کند آن است که به هر وسیله قبل از احرام، نایب از منوب عنه وکالت بگیرد.

(سؤال 1585) شخصی پس از آن که به مدینه مشرف شده جنون پیدا کرده است؛ با توجه به این که سابقا حج بر او مستقر شده است آیا می‎شود برای او نایب گرفت یا خیر؟ و اگر نشود تبرع حج از او چه صورت دارد؟

جواب: استیجار با مال او جایز نیست و کفایت حج تبرعی نیز مشکل است؛ بلکه اگر تا آخر عمرش افاقه حاصل نکند باید بعد از فوتش از ترکه او استیجار شود.

(سؤال 1586) شخصی که به عنوان نیابت در مسجد شجره محرم شده و به مکه آمده و در مکه می‎فهمد که خودش مستطیع بوده، آیا باید اعمال عمره را به قصد خود به جا آورد یا به قصد نیابت ؟ و اگر باید به قصد خودش به جا آورد، نسبت به حج نیابی چه وظیفه ای دارد و آیا می‎تواند برای آن نایب بگیرد؟

جواب: نیابت مستطیع صحیح نیست، و در فرض سؤال باید به میقات برگردد و برای خودش محرم شود؛ و اگر نتواند به میقات برگردد باید از خارج حرم محرم شود و عمره و سپس حج خود را انجام دهد و پولی که برای نیابت گرفته است برگرداند.

(سؤال 1587) هر گاه کسی به طوری مریض شود که پس از احرام عمره قادر به انجام اعمال نباشد، آیا کسی که برای عمره تمتع مستحبی محرم شده و عمره را انجام داده است می‎تواند در حج نایب او شود؟

ناوبری کتاب