صفحه ۱۹۳

جواب: اگر به عنوان نیابت رفته بوده و ارتکاز ذهنی او نیابت بوده به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر به طور کلی غافل بوده باید به میقات برگردد.

(سؤال 1578) کسی که برای خودش سالها پیش حج به جا آورده ولی بدون توقف در مشعر به منی رفته و در خارج منی سر تراشیده و به دست غیر مؤمن قربانی کرده است، آیا می‎تواند برای دیگری نایب شود؟

جواب: نمی تواند، و بنابراحتیاط واجب باید برای خودش حج را به جا آورد.

(سؤال 1579) شخص مستطیعی پیش از آن که اسمش درآید فوت کرده ولی پسرش را نایب خود نموده بوده و پسر با این که خود مستطیع بوده در اسم نویسی مسامحه کرده است؛ اکنون پسر به مدینه آمده و می‎خواهد از طرف پدر محرم شود، تکلیف او چیست ؟

جواب: در فرض سؤال برای پدرش نایب بگیرد و خودش حج خود را انجام دهد.

(سؤال 1580) شخصی اجیر حج بلدی از قم شده و خودش ساکن اراک است، بعد از اجیر شدن به همین قصد پس از چند روزی غافل شده و برای انجام کار دیگری به قم و بعد از آن به تهران رفته که عازم مکه شود؛ آیا همان نیت قبلی برای حرکت از قم کافی است یا باید به قم برگردد؟ و بر فرض خروج از ایران چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رفتن از قم به تهران - هر چند به نحو ارتکاز - برای این بوده که به تهران برود و از آنجا جهت انجام حج نیابی حرکت کند کافی است.

(سؤال 1581) آیا در اجاره برای اعمال حج لازم است اجیر و مستأجر از یکدیگر سؤال کنند که مقلد چه کسی هستند یا نه ؟

جواب: لازم نیست.

(سؤال 1582) نایب چند ماه قبل از حج به بلد منوب عنه می‎رود و به عنوان نیابت حج حرکت می‎کند و به وطن خودش یا محل دیگری می‎رود و در ماه ذیحجه که عازم می‎شود دیگر به بلد منوب عنه نمی رود؛ در این صورت آیا کفایت می‎کند؟

جواب: اگر به قصد نیابت از بلد منوب عنه حرکت کند کفایت می‎کند.

(سؤال 1583) آیا شرط ایمان نایب که در نیابت در ذبح شرط است در سایر اعمالی که نیابت در آنها جایز است - مثل رمی و طواف - نیز شرط می‎باشد؟

ناوبری کتاب