صفحه ۱۹۱

طواف نایب هم بگیرد و سپس طواف نساء و نماز آن را انجام دهد و بعد از آن برای نماز آن نایب نیز بگیرد تا از احرام خارج شود.

(سؤال 1568) آیا شخص زنده در موردی که می‎تواند نایب بگیرد باید از بلد نایب بگیرد یا از میقات ؟ و اگر دیگری برای او نایب بگیرد کفایت می‎کند یا خیر؟

جواب: ظاهرا حج میقاتی کفایت می‎کند. و دیگری اگر در نایب گرفتن وکالت داشته باشد کفایت می‎کند؛ ولی نایب گرفتن فضولی کافی نیست.

(سؤال 1569) آیا عمره مفرده یا طواف مستحبی را می‎توان به نیابت چند نفر انجام داد؟ در اعمال آن ازجمله طواف نساء، نیت همه باید بشود یا نیت بعضی کافی است ؟

جواب: مانعی ندارد و طواف نساء را هم باید به نیابت همه انجام دهد؛ ولی اگر به طور اجمال به نیت طواف نساء همان عمره ای که انجام داده به جا آورد کافی است.

(سؤال 1570) کسی راکه روز عید قربان قبل از حلق دستگیر کرده اند و به ایران فرستاده اند، آیا رفقای او می‎توانند از او نیابت کنند و بقیه اعمال را انجام دهند یا خیر؟ و چگونه از احرام خارج می‎شود؟

جواب: اگر خودش نمی تواند برگردد در هر جایی که هست حلق کند و بنابراحتیاط در صورت امکان موی حلق شده را به منی بفرستد و برای بقیه اعمال نایب بگیرد؛ و اگر رمی و قربانی را انجام نداده باشد بعد از آن که نایب آنها را انجام داد حلق کند.

(سؤال 1571) افرادی که هر سال به حج می‎روند - از قبیل خدمه کاروانها - و در محل خود از کسی نیابت قبول می‎کنند ولی در میقات بر اثر اشتغال زیاد از نیابت غافل و محرم می‎شوند و بعد که متوجه شدند دوباره نیت نیابت می‎کنند، آیا حج نیابتی آنان درست است یا حج برای خودشان حساب می‎شود؟

جواب: صحت حج مذکور مشکل است.

(سؤال 1572) کسی که مستطیع بوده و در میقات به نیابت از دیگری محرم شده و به مکه آمده و عمره تمتع را از طرف منوب عنه انجام داده است، وظیفه او چه می‎باشد؟

جواب: باید به میقات برگردد و به نیت عمره تمتع حج خودش محرم شود.

ناوبری کتاب