صفحه ۱۹۰

(سؤال 1563) شخصی واجد شرایط نیابت نبوده و در میقات نیابتا محرم شده ولی بعد از ورود به مکه با سعی و تلاش فراوان خود را واجد شرایط نموده، آیا نیابت به نحو مذکور صحیح و مجزی است یا نه ؟ مثلا قرائت او صحیح نبوده و پس از ورود به مکه در ظرف چند روز قرائت خود را تصحیح کرده است.

جواب: با فرض این که هر یک از اعمال را قبل از عمل به آن یاد گرفته و تمام اعمال را صحیح انجام داده حج نیابی او صحیح است.

(سؤال 1564) اگر بین دو عمره کمتر از یک ماه فاصله شود باید عمره دوم را به قصد رجاء به جا آورد؛ حال چنانچه عمره دوم نیابت باشد نایب می‎تواند برای آن اجرت بگیرد یا خیر؟ و چنانچه بر منوب عنه انجام عمره مفرده واجب باشد کفایت می‎کند یا خیر؟

جواب: اگر هر دو برای خودش نباشد فاصله معتبر نیست.

(سؤال 1565) شخصی بعد از احرام عمره تمتع دیوانه شده است و دوستان او بدون اجازه برای او نایب می‎گیرند و یا تبرعا باقی اعمال او را انجام می‎دهند، آیا این اعمال برای شخص اول مجزی است و از احرام خارج می‎شود یا نه ؟ و اگر پولی خرج شده آیا می‎شود از ولی کسی که دیوانه شده گرفت ؟

جواب: در فرض سؤال از احرام خارج نشده و آنها حق مطالبه اجرت و مخارج را ندارند.

(سؤال 1566) کسی که در سعی یا طواف عمره تمتع یا عمره مفرده نیاز به نایب پیدا کرده است، آیا نایب باید در حالی که محرم است نیابت کند؟ و آیا باید با احرام طواف را به جا آورد؟

جواب: ظاهرا احرام شرط نیست؛ و در لباس مخیط نیز جایز است.

(سؤال 1567) افرادی با این که قرائتشان درست نیست و کلمات نماز را نمی توانند درست بگویند برای حج نایب می‎شوند و بعد متوجه می‎شوند که نمی توانسته اند نایب شوند؛ این افراد چگونه از احرام خارج می‎شوند و برای حج چه وظیفه ای دارند؟

جواب: در فرض سؤال نیابت او باطل است و باید برای منوب عنه کسی را که می‎تواند حج صحیح انجام دهداستیجار نماید؛ و خود او بنابراحتیاط برای نماز

ناوبری کتاب