صفحه ۱۸۸

(سؤال 1555) شخصی استطاعت مالی و بدنی برای انجام حج تمتع دارد و به حج نرفت ولی الان می‎خواهد به عمره مشرف شود؛ آیا تعلل در نرفتن به حج تمتع مشکلی برای انجام عمره او پیش نمی آورد، و بالاخره می‎تواند حج عمره را به جا آورد؟

جواب: رفتن به عمره مانعی ندارد و عمره اش صحیح است؛ ولی از حج تمتع کفایت نمی کند.

(سؤال 1556) شخصی است که در حال حاضر استطاعت مالی ندارد ولی افرادی حاضرند به او قرض بدهند و ظرف مثلا ده سال از او بگیرند. آیا به این کیفیت استطاعت حاصل می‎شود؟ و آیا واجب است قبول نماید، و اگر قبول نمود حج واجب محسوب می‎شود؟

جواب: با حصول استطاعت حج واجب است، ولی تحصیل استطاعت واجب نیست.

(سؤال 1557) اگر کسی بتواند مخارج حج را تهیه کند، ولی تا قبل از این که به استطاعت برسد آن پول ها را خرج فقرا کند، آیا اشکال ندارد یا واجب است پولها را جهت حج ذخیره کند؟

جواب: اگر ببیند با پس انداز کردن استطاعت دارد، باید پس انداز کند و به حج برود؛ البته تحصیل استطاعت واجب نیست.

(سؤال 1558) اگر مثلا فرزند کوچکی دارد که نمی تواند او را رها کند و به حج برود، و مثلا محیط فاسد است و شخص مطمئن هم نباشد که از او سرپرستی نماید، در این صورت حج واجب است یا نگهداری از فرزند؟

جواب: در فرض سؤال که جان یا اخلاق و تربیت فرزند در معرض خطر است، استطاعت نیست؛ ولی بنابراحتیاط واجب اگر امید به رفع این مانع را ندارد نایب بگیرد.

(سؤال 1559) طلبه ای هستم، مقداری زمین به ارث به من رسیده، مقداری از این زمین ها را برای ساختن خانه برای پسرم گذاشته ام، یک دانگ خانه و مقداری زمین زراعی نیز به ارث برده ام و عمده مخارجم از شهریه و وجوه شرعیه می‎باشد؛ آیا من مستطیع هستم ؟

ناوبری کتاب