صفحه ۱۸۷

زحمت بیفتد، آیا به زحمت افتادن شوهر مانع استطاعت زن می‎شود یا خیر؟ و اگر موجب حرج بر شوهر باشد چطور؟

جواب: اگر زن استطاعت داشته باشد، به زحمت افتادن شوهرش موجب رفع وجوب حج از زن نمی شود؛ بلی اگر بر خودش مستلزم حرج باشد واجب نیست.

(سؤال 1550) شخصی واجد شرایط حج می‎باشد ولی نوه ای دارد که شرعا و عرفا به زن احتیاج دارد و اگر زن نگیرد به حرام می‎افتد، در این صورت کدام مقدم است ؟

جواب: اگر ترک اقدام به ازدواج نوه اش بر خلاف شأن او باشد، اقدام به ازدواج مقدم است؛ و در غیر این صورت حج مقدم می‎باشد.

(سؤال 1551) آیا کسی از منافع خمس و زکات که گرفته مستطیع می‎شود؟ و آیا خمس و زکات جزو ترکه میت است یا نه ؟

جواب: مستطیع می‎شود و جزو ترکه او محسوب است.

(سؤال 1552) خانمی که حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازه مسافرت به تنهایی را نمی دهد وظیفه اش چیست ؟ و آیا بدون اجازه شوهر می‎تواند به حج برود یا نه ؟

جواب: در حج واجب اذن شوهر شرط نیست.

(سؤال 1553) شخصی طبق وصیت پدر که پول به حساب سازمان حج واریز کرده است به نیابت از او به مکه آمده در حالی که خود فرزند نیز استطاعت مالی داشته است، آیا به نیابت پدر حج به جا آورد یا حج خود را انجام دهد؟

جواب: اگر پدر وصیت کرده باشد که فرزندش حج نیابی را انجام دهد و فرزند با قطع نظر از فیش پدرش متمکن از رفتن نباشد، باید حج نیابی را انجام دهد و هر وقت متمکن شود برای خودش انجام دهد؛ و اگر خصوص او را برای حج نیابی تعیین نکرده باشد باید برای پدرش نایب بگیرد و با فیش حج پدرش در صورت امکان برای خودش حج به جا آورد.

(سؤال 1554) شخصی بجز برای قربانی استطاعت حج را داراست، آیا حج بر او واجب است ؟

جواب: واجب نیست.

ناوبری کتاب