صفحه ۱۸۶

مذکور است. و اگر استطاعت متوفی مشکوک باشد و وصیت به استیجار حج هم نکرده باشد استیجار واجب نیست؛ و اگر استطاعت محرز باشد حج میقاتی کفایت می‎کند و اجرت آن از اصل ترکه اخراج می‎شود.

(سؤال 1545) اگر کسی در میقات مستطیع شود و حجة الاسلام به جاآورد کفایت می‎کند یا نه ؟ و آیا در فرض مسأله رجوع به کفایت شرط می‎باشد؟

جواب: بلی مجزی است؛ و رجوع به کفایت به معنایی که در مسأله «50» مناسک ذکر شده، شرط استطاعت است.

(سؤال 1546) در مواردی که نهاد یا ارگانی فردی را به حج می‎فرستد بدون این که ملزم باشد کاری انجام دهد، آیا از موارد حج بذلی "حج بذلی" حجی است که مخارج آن را کسی به انسان ببخشد. است ؟ و آیا قبول آن واجب می‎باشد؟

جواب: حکم حج بذلی را دارد؛ و اگر مانعی در بین نباشد قبول آن واجب می‎باشد.

(سؤال 1547) اگر کسی نذر کند در روز عرفه به یکی از مشاهد مشرفه مشرف شود، در حالی که در آن سال مستطیع باشد نذرش چگونه است ؟ و آیا نذر او مانع حج می‎شود؟ و اگر حج نرفت آیا حج بر او مستقر می‎شود یا خیر؟ و اگر حج رفت و تخلف نذر نمود، آیا موجب کفاره خواهد شد؟

جواب: در فرض سؤال کشف می‎شود که نذر او در زمان عمل رجحان نداشته و بنابراین منحل می‎شود و حج بر او واجب می‎باشد؛ و در صورت تخلف، حج بر ذمه او مستقر می‎شود.

(سؤال 1548) اگر کسی که خودش مستطیع است از دیگری نایب شود یا نیت حج استحبابی نماید، حج او صحیح است یا باطل ؟

جواب: صحیح بودن حج او محل اشکال است.

(سؤال 1549) هر گاه زنی به وسیله کسب بتواند مخارج خویش را متکفل شود و مخارج حجش را نیز داشته باشد ولی در صورت رفتن به حج شوهرش برای مخارج به

ناوبری کتاب