صفحه ۱۸۵

جواب: اگر در مال شریک هستند، هر کدام که با فرض تقسیم مستطیع باشد حج بر او واجب است؛ و اگر هیچ کدام مستطیع نباشند بر هیچ یک واجب نیست.

(سؤال 1542) پدری که بعد از ثبت نام برای حج فوت کرده و اکنون دارای چند پسر است و اجازه حج تنها به یکی از پسران داده می‎شود، در چنین موردی استطاعت طریقی برای کدام حاصل می‎شود؟

جواب: در مرحله اول حج پدر را اگر مستطیع بوده باید تأمین کرد؛ و در مرحله بعد برای هر کدام - هر چند با قرعه یا خریدن سهم دیگری - ممکن باشد، استطاعت حاصل می‎شود.

(سؤال 1543) شخصی قبلا حج بر او مستقر نشده اما در موقع ثبت نام جهت حج تمتع مستطیع بوده و ثبت نام نموده و بعد از نظر مالی محتاج شده و نیاز به پول سپرده در بانک جهت حج پیدا کرده است، آیا می‎تواند پول را پس بگیرد یا خیر؟ و چنانچه در سال اول یا سالهای بعد قرعه به نام او اصابت کند آیا فرق دارد یا نه ؟

جواب: اگر قبل از تمکن از تشرف به حج از استطاعت خارج شده باشد حج بر او واجب نیست؛ و اگر مشرف شود کفایت از حجة الاسلام "حجة الاسلام" حجی است که در طول عمر بر شخص مستطیع یک بار واجب می‎شود. نمی کند.

(سؤال 1544) شخصی که دارایی او قریب هفتصد و پنجاه هزار تومان - از اصل ملک و خانه ای که ارث به او رسیده - به اضافه یک باب منزل مسکونی بوده و اکنون از دنیا رفته است و دارای همسر و دو فرزند صغیر می‎باشد و معاش آنان از همین املاک مذکور تأمین می‎شود، آیا شخص متوفی مستطیع بوده است یا خیر؟ و در صورت وجوب حج آیا حج بلدی گرفته شود یا این که میقاتی در "حج میقاتی" تأمین هزینه آن از یکی از میقاتها محاسبه می‎شود؛ در برابر "حج بلدی" که هزینه سفر حج از شهر محل سکونت شخص حساب می‎شود. کفایت می‎کند؟ و آیا می‎شود مخارج حج از کل ترکه پرداخت شود؟

جواب: دارا بودن مبلغ مذکور ملاک نیست؛ و شرایط استطاعت در مناسک احکام و مناسک حج، صفحه 30، مسأله 16.

ناوبری کتاب