صفحه ۱۸۴

مسائل حج

استطاعت

(سؤال 1537) کسانی که می‎توانند آزاد به حج بروند، آیا واجب است به طور آزاد به حج بروند یا این که می‎توانند به طور دولتی و با نوبت چند سال بعد مشرف شوند؟

جواب: در صورت استطاعت اگر می‎توانند واجب است فورا به حج بروند.

(سؤال 1538) شخصی اسمش پس از چند سال برای حج درآمده ولی فعلا فقیر است، چه کند؟

جواب: اگر حج قبلا در ذمه او مستقر نبوده و فعلا هم متمکن نیست می‎تواند فیش آن را بفروشد. ولی اگر در ذمه او واجب و مستقر شده باید هر چند با مشقت حج را انجام دهد.

(سؤال 1539) در فرض فوق اگر تبذیر کرده و فقیر شده باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: در صورت تبذیر بنابراحتیاط فیش حج را نفروشد و خودش مشرف شود.

(سؤال 1540) آیا اصولا فروختن فیش حج واجب که با قرعه به دست آورده جایز است ؟ خریدن آن چطور؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه دیگری برای تشرف به حج ندارد فروختن آن جایز نیست؛ ولی اگر خریدار نداند بر فروشنده حج واجب است یا نه، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 1541) شخصی چهار پسر دارد و برای همه آنها زن گرفته است و خرج سالیانه خود را نیز دارد و قرض نداشته و درآمدش هم با پسرانش یکجاست و الان این پدر و فرزندانش خرج دو نفر را که به مکه بروند دارا هستند، آیا حج واجب است یا نه ؟ و اگر واجب است آیا بر پدر واجب است یا پسر؟

ناوبری کتاب