صفحه ۱۸۳

عید فطر نان خور حساب شود ولی در جای دیگر افطار نماید، فطره اش به عهده چه کسی است ؟

جواب: مهمانی که قبل از مغرب شب عید فطر وارد شده و در آن شب شام را از مال میزبان خورده باشد، زکات فطره او به عهده میزبان است؛ و اگر بعد از مغرب آمده باشد یا این که غذای آن شب را در جای دیگر از مال دیگری خورده باشد یا این که غذای خود را در خانه میزبان خورده باشد، زکات فطره اش به عهده میزبان نیست.

(سؤال 1532) اگر کسی نان خور انسان حساب شود ولی عرفا مهمان او نباشد، مانند فرزند انسان که در شهر دیگری است و جزو عائله اوست و مهمان دیگری نیز نباشد، زکات او بر عهده کیست ؟

جواب: بر عهده کسی است که جزو عائله او حساب می‎شود، مانند پدر خود.

(سؤال 1533) آیا می‎شود که شخص سرشناسی در فامیل یا طایفه، فطریه را جمع آوری و به عنوان سرپرست فقرای طایفه یا فامیل بدون اطلاع آنان را اداره کند؟

جواب: اگر دهندگان فطره به آن شخص وکالت دهند او می‎تواند بدون اطلاع فقرا با قصد قربت از طرف دهندگان به صورت پول نقد یا گندم و جو و برنج و خرما به فقرا بدهد. و در کفایت نان اشکال است.

(سؤال 1534) شب عید فطر زکات فطریه را کنار گذاشتم ولی همان شب همسرم آن را بدون اطلاع برداشت و خرج کرد، تکلیف من چیست ؟

جواب: باید عوض آن را بدهید.

(سؤال 1535) زکات فطره را بعد از جدا کردن از مالم با این که در محل خودم مستحق بود به شهر دیگر بردم؛ با این حال آیا بر ذمه من چیزی هست ؟

جواب: اگر به مستحق داده اید بری الذمه شده اید.

(سؤال 1536) اگر در شهر دیگر برادر و خواهر فقیر داشته باشم آیا باز هم بعد از جدانمودن زکات فطره نباید به آن شهر نقل کنم ؟ و اگر کردم آیا بری الذمه شده ام یا نه ؟

جواب: در صورت وجود مستحق در شهر خود احتیاط واجب در عدم نقل به شهر دیگر است؛ ولی در صورت نقل و تحویل به مستحق، ذمه انسان بری می‎شود.

ناوبری کتاب