صفحه ۱۸۱

(سؤال 1518) آیا انسان می‎تواند وجهی را به مستحق بدهد به این نیت که اگر زکات به ذمه اش هست زکات به حساب آید و اگر مظالم هست مظالم محسوب شود؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1519) آیا انگور به طور مطلق زکات دارد یا فقط به انگوری که کشمش می‎شود زکات تعلق می‎گیرد؟

جواب: موقعی که غوره شیرین می‎شود زکات به آن تعلق می‎گیرد، اگر شرایط آن - و از جمله به حد نصاب رسیدن کشمش آن - وجود داشته باشد.

(سؤال 1520) آیا می‎توان از محل زکات کتب دینی مورد ابتلای خود را تهیه نمود؟

جواب: در مورد خود بدهکار مشکل است.

(سؤال 1521) آیا می‎توان خمس و زکات را شخصا به فقیر واجد شرایط یا سید مستحق پرداخت کرد؟

جواب: در ادای زکات اجازه مرجع تقلید شرط نیست؛ ولی ادای سهم سادات به سید باید با اجازه مرجع تقلید باشد.

(سؤال 1522) در محل ما حسینیه ای است مخروبه و مردم قادر بر تعمیر آن نیستند، آیا از زکات گندم و مانند آن یا زکات فطره می‎توانیم صرف آن نماییم ؟

جواب: با وجود فقیر در محل، فقرا مقدم هستند؛ و اگر فقیر نبود یا زکوات مازاد بر نیاز فقرا باشد، صرف در امور ترویجی و خیریه اشکال ندارد؛ ولی بنابراحتیاط واجب زکات فطره را به مصرف فقرا برسانید.

(سؤال 1523) کسی که در زمان توانایی زکات را نپرداخته است و حالا ناتوان شده است حکم آن چیست ؟

جواب: به ذمه اوست و هر مقدار که ممکن است باید بپردازد.

(سؤال 1524) آیا دادن رد مظالم و صدقات غیر از فطره و زکات مال به سید فقیر جایز است ؟

جواب: صدقات مستحبه اشکال ندارد. ولی در مظالم احتیاط شود و به غیر سید داده شود.

ناوبری کتاب