صفحه ۱۷۹

مسائل زکات

(سؤال 1507) اگر شخصی نتواند مؤونه سالش را فراهم نماید و به عسرت بگذراند یا قرض داشته باشد و نتواند قرضش را ادا کند و مقداری هم زکات بر او واجب شده باشد، آیا باید زکات خود را ادا نماید یا نه ؟

جواب: بله باید زکات خود را بپردازد؛ و اگر حاکم شرع او را واجد شرایط بداند به مقدار نیاز به او زکات می‎دهد.

(سؤال 1508) بذری که زکات آن را داده اند، آیا در سالهای بعد می‎توانند همان مقداری که در سال قبل زکات آن را پرداخته اند از محصول بردارند و زکات آن را ندهند یا این که در سالهای بعد باید زکات آن مقدار بذر را نیز بدهند؟

جواب: بنابراحتیاط برندارند.

(سؤال 1509) آبیاری با آب چاه عمیق یا نیمه عمیق به وسیله موتور، آیا حکم آبیاری با دلو را دارد یا حکم آن مانند آبیاری دیمی است ؟

جواب: حکم آبیاری با دلو را دارد که باید نصف عشر یعنی یک بیستم را بپردازد.

(سؤال 1510) زکات مال به عهده موجر است یا مستأجر، یا از خود مال باید برداشته شود؟

جواب: به عهده مالک جنس مورد زکات است.

(سؤال 1511) آیا شخص می‎تواند زکات مال را به عروس یا داماد خود بدهد؟ آیا پدر به فرزند یا فرزند به پدر خود می‎تواند زکات پرداخت نماید؟

جواب: به واجب النفقه برای نفقه واجب نمی تواند بدهد؛ و عروس و داماد واجب النفقه نیستند.

ناوبری کتاب