صفحه ۱۷۴

خمس مال منکر و تارک خمس و تصرف در آن

(سؤال 1495) از اشخاصی که معتقد به خمس نیستند (شیعه یا سنی) پولی می‎گیریم، آیا خمس آن را باید بدهیم ؟

جواب: اگر طبق مذهبش معتقد به خمس نباشد، خمس پول ذکرشده بر هر کسی که به او منتقل می‎شود واجب نیست. ولی اگر طبق مذهبش خمس آن واجب باشد و از جهت لاابالی بودن خمس نمی دهد، تصرف در اموالی که به آن خمس تعلق گرفته اشکال دارد؛ مگر این که انسان از طرف مرجع تقلیدش اجازه داشته باشد که تصرف کند و خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1496) شخصی خمس نداده و از دنیا رفته است، آیا خمس تمام ترکه او که متعلق خمس بوده باید پرداخت شود؟

جواب: هر مقدار از خمس که در ذمه میت باشد یا این که به ترکه تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده باشد باید قبل از تقسیم ترکه ادا شود.

(سؤال 1497) شخصی با پولی که خمس آن را داده از روی ناچاری و برای تأمین مخارج زندگی با شخص دیگری که یقین دارد مالش پاک نیست و خمس آن را نداده است شریک می‎شود و کار می‎کند، آیا به پول فرد مزبور مجددا خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر یقین داشته باشد که به عین آن پولی که شریک به شرکت می‎گذارد خمس تعلق گرفته است حق ندارد شریک شود؛ و اگر شریک شده باشد باید با اجازه مرجع تقلید خمس مال مخلوط را به نسبت سهم خود بپردازد.

(سؤال 1498) کسی که خمس دادن او معلوم نیست، خوردن و آشامیدن در منزل او چه حکمی دارد؟ اگر بدانیم او خمس نمی دهد چطور؟

جواب: آنچه در اختیار مهمان قرار داده می‎شود اگر نداند به عین آن خمس تعلق گرفته یا خیر، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 1499) اگر وارث و مورث هر دو کافر باشند و مورث مالی را از مسلمانی خریده باشد، آیا وارث خمس آن را بدهکار است ؟ و چنانچه مورث کافر و وارث مسلمان باشد چطور؟

ناوبری کتاب