صفحه ۱۷۰

ندارد می‎تواند خمس آنها را نپردازد تا اگر زمانی نیاز پیدا کرد و فروخت، خمس آنها را بپردازد؟ و آیا قیمت خریداری شده را می‎تواند حساب کند و یا باید قیمت فعلی را حساب کند و خمس آن را بپردازد؟

جواب: غیر از منزلی که در آن سکونت دارد و لوازم منزل و وسیله سواری - اگر داشته باشد - به قیمت روز متعلق خمس است، چه بفروشد یا نفروشد. و منزل مسکونی و لوازم آن و وسیله سواری را اگر از درآمد همان سال خریداری کرده باشد خمس ندارد؛ ولی اگر از درآمد سالهای قبل یا از درآمد اموالی که خمس آن پرداخت نشده تهیه شده باشد آنها هم متعلق خمس است؛ و اگر روشن نیست یا مخلوط بوده، باید نزد حاکم با مبلغی روی آنها مصالحه شود.

(سؤال 1479) آیا سود مالی که به آن خمس تعلق نمی گیرد و بعد از سال فروخته می‎شود خمس دارد؟ اگر فروش به قصد استرباح باشد یا به قصد صرف مؤونه چگونه است ؟

جواب: اگر مالی که متعلق خمس نیست را به تجارت بزند و سودی به دست آید آن سود متعلق خمس است، به شرط این که در آخر سال - هر چند نفروخته باشد - امکان فروش سود حاصل باشد. و سودی که در عرض سال صرف مؤونه نشده باشد متعلق خمس است، هر چند بخواهد در آینده صرف مؤونه نماید.

خمس جهیزیه، احرام و لباس

(سؤال 1480) پولی که برای جهیزیه دختر اندک اندک کنار می‎گذارند و به دختر نبخشیده اند، آیا سر سال خمس دارد؟

جواب: خمس دارد، چون خرج نشده است؛ ولی اگر با آن پول وسیله جهیزیه ای که متعارف باشد بخرند خمس ندارد.

(سؤال 1481) آیا به وسایل مربوط به جهیزیه که دختر با درآمد کارش برای زندگی آینده تهیه می‎کند و ممکن است تا چند سال مورد استفاده قرار نگیرد خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر در زمان خرید تهیه آن متعارف بوده خمس ندارد.

ناوبری کتاب