صفحه ۱۶۹

باشند، مادامی که وقت فروش درخت غیر میوه نرسیده، ترقی و نمو درخت خمس ندارد؛ همچنین در این فرض اگر درخت میوه را برای فروش غرس نکرده باشند، ترقی و نمو آن خمس ندارد. و شاخه ها و میوه هایی که سال به سال استفاده می‎کنند حکم درآمد همان سال را دارد که اگر در همان سال در مؤونه خرج کند خمس ندارد و اگر تا سر سال خرج نکند خمس دارد. و اگر نهال را از درآمد غیر مخمس خریده اند درختها متعلق خمس می‎باشند.

(سؤال 1475) حیواناتی که برای مؤونه نگهداری می‎شوند که از شیر و پشم و گوشت آنها استفاده کنند، آیا به آنها یا منافع آنها خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر گوسفند و مانند آن را با پول خمس داده شده خریده یا این که بعد از خریدن خمس آن را داده باشند، در صورتی که به قصد فروش نخریده باشند ترقی قیمت آن خمس ندارد؛ و منافع آن حکم درآمد سال را دارد که اگر در طول سال صرف مؤونه کنند خمس ندارد، وگرنه خمس دارد.

(سؤال 1476) گاهی فرد در ابتدای عمل - چه درختکاری باشد یا دامداری - قصد تجارت ندارد بلکه قصد مؤونه دارد؛ و گاهی نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت، بلکه مطلق می‎گذارد و بعد از به دست آمدن ثمره و نمو هم بیع و شراء و هم خرج مؤونه می‎کند؛ در این حال حکم خمس آن چیست ؟

جواب: اگر به قصد تجارت خریده باشد، باید خمس نمو و ترقی قیمت و تمام منافع موجود را سر سال بپردازد؛ و اگر قصد تجارت نداشته است تفصیل آن در دو مسأله پیش گفته شد.

(سؤال 1477) تراکتوری را که جهت کارهای کشاورزی خود خریده، برای ادای خمس آن قیمت فعلی را حساب کند یا قیمت خرید را؟

جواب: باید طبق قیمت فعلی خمس آن را بدهد. و خمس آن را از مال تخمیس شده بدهد.

(سؤال 1478) شخصی اموالی دارد که تاکنون خمس آنها را نداده و فعلا قصد فروش هیچکدام را ندارد، آیا کل آنها متعلق خمس است یا خیر؟ و آیا با این که قصد فروش

ناوبری کتاب