صفحه ۱۶۸

(سؤال 1471) با شریکی شرکت دارم که خمس نمی دهد؛ وظیفه من چیست، جداشدن لازم است یا نه ؟

جواب: اگر سرمایه ای را که برای شرکت می‎آورد متعلق خمس است، و یا پس از شرکت متعلق خمس شده و می‎دانیم نمی دهد ادامه شرکت با او جایز نیست.

خمس ترقی قیمت

(سؤال 1472) دو نفر ماشینی را با پول خمس داده شده به طور مشترک خریده اند و پس از چند سال که قیمت آن ترقی کرده در بین سال خمسی خود آن را فروخته اند و یکی از آن دو با سهم خود ماشین ارزان تری تهیه کرده و دیگری چند رأس گوسفند خریده است؛ حال آیا خمس مقدار ترقی قیمت را باید ادا کنند یا نه ؟ و چنانچه با ماشین و دام معاوضه شود، زیادی آن خمس دارد یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال ترقی آن جزو عایدات سال فروش محسوب می‎شود که اگر در همان سال خرج مؤونه کند خمس ندارد و اگر خرج مؤونه نکند خمس دارد و ماشین سواری جزء مؤونه محسوب است. و در فرض معاوضه با غیر مؤونه ترقی آن تخمیس می‎شود.

(سؤال 1473) زمینی مسکونی از پدرم به ارث رسیده که آن مرحوم خمس آن را داده بود، آن را فروختم و یک قطعه زمین جهت کشاورزی - نه برای فروش - خریدم، پس از چند سال به خاطر نیاز آن زمین را فروختم؛ آیا ترقی قیمت آن خمس دارد یا نه ؟

جواب: زمین کشاورزی را که فروخته اید، اصل آن چون موروثی بوده خمس ندارد؛ ولی ترقی آن اگر از مخارج سالتان زیاد آمده خمس دارد.

(سؤال 1474) مردم بعضی مناطق برای مؤونه زندگی درخت میوه و غیر میوه را غرس می‎کنند و قبل از رسیدن سال از قطع درخت غیر میوه و از شاخه های آن برای مؤونه خود استفاده می‎کنند، آیا به اینها خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟ همچنین آیا به درخت میوه خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر خمس نهال را داده باشند یا این که آن را با پول خمس داده شده خریده

ناوبری کتاب