صفحه ۱۶۷

(سؤال 1465) محصولات کشاورزی اگر سال از روی آن بگذرد سپس زن خانواده آنها را خرج مخارج خانواده کند، آیا خمس آن را باید زن خانواده بدهد یا مرد خانواده ؟

جواب: هر کس مالک محصول است موظف به پرداخت خمس است.

(سؤال 1466) برای خرید خانه یا زمین آن در هر سال مقداری از درآمد خود را ذخیره می‎کنم تا بعد از چند سال منزل یا زمینی برای سکونت بخرم؛ آیا به پول ذخیره شده که قهرا سال روی آن می‎گردد خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر زمین خانه یا خود آن را به نسیه بخرید و در هر سال قسط آن را از درآمد خود بدهید خمس به آن مقدار تعلق نمی گیرد؛ ولی اگر صرفا پول را ذخیره کردید که بعدا منزل بخرید به آن مقدار ذخیره خمس تعلق می‎گیرد، زیرا مقدار پول ذخیره صرف در مؤونه شما نشده است.

(سؤال 1467) گاو ماده که شیر آن مورد استفاده خانواده قرار می‎گیرد و حتی مکفی هم نیست آیا خمس دارد یا خیر؟

جواب: در فرض سؤال گاو متعلق خمس نیست.

(سؤال 1468) درختانی که برای امرار معاش زندگی کاشته شده اند، مثلا درختی را به فروش می‎رساند و پول آن را چای یا گندم یا روغن برای افراد تحت تکفل خود می‎خرد، خمس دارد یا خیر؟

جواب: اگر زاید بر مؤونه باشد، یعنی بعد از فروش آن در همان سال به مصرف زندگی نرسد، متعلق خمس است.

(سؤال 1469) گوسفند که در خانه نگهداری و از شیر آن استفاده می‎شود، و یا با قیمت و پول آن گندم، چای و یا لباس برای افراد تحت تکفل خریداری می‎شود، آیا متعلق خمس می‎باشد؟

جواب: اگر برای استفاده از شیر آن در خانه نگهداری می‎شود خمس ندارد؛ ولی اگر برای فروش نگهداری می‎شود خمس دارد.

(سؤال 1470) درخت که خود آن با گندم یا روغن و چای عوض می‎شود، یا فروخته می‎شود و با پول آن اجناس فوق برای مصرف خانه خریداری می‎شود، خمس دارد یا خیر؟

جواب: اگر در بین سال مصرف شود خمس ندارد.

ناوبری کتاب