صفحه ۱۶۶

جواب: اگر در سالی که تهیه کرده مورد نیازش بوده و بیشتر از حد شأنش نبوده است خمس ندارد.

(سؤال 1459) اگر انسان چیزی را که از درآمد سالهای قبل خریده و مورد استفاده اش بوده و یا اگر مورد استفاده اش نبوده در شأنش بوده بخواهد در سال بعد به کسی ببخشد، آیا باید اول خمس آن را بدهد و بعد ببخشد یا این که خمس ندارد؟

جواب: اگر بعد از خروج آن از مورد نیاز بخواهد آن را ببخشد باید خمس آن را بپردازد؛ و اگر در حال مورد نیاز بودن ببخشد خمس ندارد.

(سؤال 1460) اگر پول خمس داده شده و خمس داده نشده با هم مخلوط شود، آیا می‎توان آنها را تفکیک کرد و مقدار خمس داده نشده را به مصرف رسانید؟

جواب: در فرض سؤال جدا کردن آن به مجرد نیت مشکل است؛ و احتیاط در این است که پس از تخمیس تصرف نماید.

(سؤال 1461) شخصی طلبی داشته که پس از مدتی وصول شده و در حال حاضر فقیر است، آیا باید خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر از درآمد خود بدون ادای خمس آن قرض داده بوده باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1462) آیا پولی که بابت دیه به انسان می‎رسد یا بابت کوتاهی در حفظ مال مردم و یا خسارت وارده بر دیگری پرداخت می‎کند مشمول خمس است ؟

جواب: خمس ندارد.

(سؤال 1463) مخارجی که برای گرفتن سند خانه مسکونی می‎پردازد و نیز جریمه هایی که برای ساختمان خانه و مانند آن باید پرداخت کند تا مثلا آب و برق به او بدهند آیا خمس دارد؟

جواب: اگر از درآمد سال بپردازد خمس ندارد.

(سؤال 1464) من خانواده کشاورزی هستم. سالها پیش به مرور زمان طلاهایی خریده و از آنها استفاده می‎کردم، اما بعد از مدتی برای این که این زیورآلات موجب معصیت نگردد آنها را درآورده و در جایی گذاشته ام آیا به این طلاجات خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: اگر مورد نیاز برای زینت در حد شأن نیست متعلق خمس است.

ناوبری کتاب