صفحه ۱۶۵

جواب: اگر قبل از رسیدن سر سال بادام را بکارند می‎توانند سر سال خمس قیمت بادام را با پول تخمیس شده بپردازند و در سالهای بعد قیمت بادام تخمیس شده را کسر نموده و بنابراحتیاط خمس نمو آن را بپردازند. هر چند اقوی عدم وجوب خمس نمو است مگر بعد از فروش درختها یا قطع آنها که زاید بر مؤونه سال باشد. و اگر خمس بذرها را نداده باشد خمس درختان را به قیمت فعلی باید بدهد.

(سؤال 1454) چیز غیر مصرفی را که در شأن اوست خریده اما از آن استفاده نکرده است، آیا در پایان سال خمس به آن تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر مورد نیاز بوده خمس ندارد.

(سؤال 1455) شخصی خانه غیر مسکونی خود را اجاره داده و لوازم و وسایل آن را می‎خواهد از درآمد سال تأمین کند؛ آیا خمس به آن تعلق می‎گیرد؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1456) کسی برای منزل خود وسایلی خریده ولی چون در منزل پدرش سکونت داشته از آن وسایل استفاده نکرده و سال مالی او رسیده و خمس آنها را نداده است و اکنون بعد از سالها می‎خواهد خمس آنها را بدهد، آیا به قیمت روز باید بدهد یا قیمتی که خریده است ؟

جواب: اگر آن وسایل تا به حال در معرض نیاز نبوده باید خمس قیمت فعلی آنها را بپردازد.

(سؤال 1457) در اوایل انقلاب توسط فرمانداری مقداری پول و وسایل کار به ما به عنوان یک شرکت واگذار شد و به ثبت هم رسید، اما امکان استرداد آنها وجود دارد؛ با این حال تکلیف ما از نظر دادن وجوه شرعیه چیست ؟

جواب: اگر آنچه به شما واگذار شده می‎دانید که دیگر پس نمی گیرند و سرمایه شما شده است خمس دارد؛ و اگر معلوم نیست، فعلا خمس ندارد. و اما درآمد شما اگر از مخارج سالتان زیاد آمده خمس دارد.

(سؤال 1458) لوازم و وسایل نقلیه که برای آسایش زندگی است اگر از درآمد سال تهیه شود و در سال بعد مصرف گردد، آیا مشمول خمس است یا نه ؟

ناوبری کتاب