صفحه ۱۶۴

جواب: آنچه از تخمیس درآمد سال استثناء شده مؤونه سال درآمد است نه بیشتر. مازاد بر مؤونه سال باید تخمیس شود؛ و همچنین است نسبت به هدیه. آری مؤونه سال اگر برای سالهای بعد هم بماند خمس ندارد؛ مثل این که لباس سال درآمد برای سالهای بعد هم بماند، یا خانه ای که در سال درآمد تهیه شده و مورد نیاز بوده برای سالهای بعد هم بماند.

(سؤال 1450) شخصی پولی در کشور دیگری دارد که به آن خمس تعلق گرفته است، آیا می‎تواند از پول دیگری خمس آن را بدهد؟ و نیز اگر پولی را به رهن گذاشته و مشمول خمس شده می‎تواند از پول دیگری خمس آن را بپردازد؟

جواب: می‎تواند از پول دیگر خمس آن را بپردازد؛ ولی اگر از پول خمس داده نشده بپردازد باید خمس آن پول را نیز بپردازد.

(سؤال 1451) اینجانب یک طلبه هستم و مبلغی برای رهن خانه ای قرض کرده ام و هر ماه هزار تومان باید بدهم، آیا اصل قرض و قسط ماهیانه خمس دارد یا نه ؟

جواب: به مالی که انسان آن را قرض کرده خمس تعلق نمی گیرد؛ بلی اگر هر مقدار از قرض خود را با درآمد خود بپردازد و پولی را که قرض گرفته خرج نکرده باشد باید سرسال خمس آن مبلغی را که ادا کرده بپردازد.

(سؤال 1452) در سال 1377 حدود یک میلیون تومان قرض کردم و برای حج خودم و همسرم ثبت نام نمودم و قرار گذاشتیم هر ماه پنجاه هزار تومان قرض خود را ادا نمایم. حال به این پول قرضی خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟ و آیا می‎توانم آن خمس را به یکی از فرزندانم که متأهل و بیمار و بیکار است بدهم ؟

جواب: به پول قرضی که صرف مؤونه و از جمله اسم نویسی برای حج شده باشد خمس تعلق نمی گیرد؛ بلکه اگر مصرف هم نشده و بابت آن چیزی هنوز پرداخت نکرده باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد. و بر فرض تعلق، انسان به واجب النفقه خود نمی تواند خمس بدهد.

(سؤال 1453) بعضی کشاورزان بادام را به عنوان تخم کشت می‎کنند، آیا باید خمس همان بادام را بپردازند یا درختی که به دست می‎آید؟

ناوبری کتاب