صفحه ۱۶۲

(سؤال 1439) شخصی ملک یا خانه ای را برای رفع نیاز زندگی از پولی که سهم و خمس آن را نداده می‎خرد، آیا به این خانه و زمین خمس و سهم تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: اگر به پول آن خمس تعلق گرفته بوده باید به مرجع تقلید یا وکیل او مراجعه کند تا این که بعد از امضای معامله، خمس آن را به قیمت روز حساب نماید.

(سؤال 1440) شخصی منزل مسکونی خود را می‎فروشد تا با پول آن برای کسب و کار خود مغازه ای خریداری کند، آیا به پولی که از فروش منزل به دست می‎آورد خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر منزل مسکونی را از درآمد تهیه کرده، وقتی تبدیل به سرمایه می‎شود متعلق خمس می‎گردد.

(سؤال 1441) شخصی ملک مزروعی دارد و سالیانه مبلغی به دولت پرداخت می‎کند تا در آینده کانال آب احداث شود و سهم آب به او بدهند، آیا به پولهایی که پرداخت می‎کند در رأس سال خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر سهم آب دادن یا برگرداندن پول مسلم باشد به منزله خرید می‎باشد و متعلق خمس است. و خمس آن باید از پول مخمس ادا شود.

(سؤال 1442) شخصی مقداری از اموال خود را به فرزندش صلح می‎کند یا می‎بخشد و قبض و اقباض صورت می‎پذیرد، لکن در ضمن آن دو شرط می‎کند: اول این که تا وقتی زنده است منافعش مال او باشد، دوم این که تا زنده است حق فسخ آن را داشته باشد؛ آیا چنین صلح یا بخششی با توجه به مجهول بودن مدت آن صحیح است ؟ و بر فرض صحیح بودن، فرزند که به طور متزلزل مالک شده لازم است خمس آن را بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، صحیح بودن صلح یا هبه و شرطهای در ضمن آن بعید نیست؛ و تا زمانی که متزلزل است خمس آن بر فرزند واجب نیست.

(سؤال 1443) شخصی با استفاده از وام یک دستگاه اتومبیل برای رفت و آمد خود و خانواده خریداری کرده، آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: خمس ندارد.

ناوبری کتاب