صفحه ۱۶۰

جواب: اگر از درآمد سال خرج کرده باشد باید خمس موجودی را سر سال طبق قیمت عادله روز بپردازد و بعد از آن تا زمانی که نفروخته است ترقی قیمت آن خمس ندارد.

(سؤال 1431) در موردی که به جهت کمی سرمایه و این که اگر بخواهد خمس آن را بدهد از سرمایه بودن می‎افتد و زندگی او فلج می‎شود، آیا بعدا که از این حالت خارج می‎شود و وضع مالی او خوب می‎شود باز هم آن سرمایه کم سابق مستثنی است یا باید اکنون که قدرت پیدا کرده خمس آن را بپردازد؟

جواب: باید خمس همه را بدهد چون عنوان عوض شده است.

(سؤال 1432) کسی که خانه مسکونی خود را که در شرف خرابی است تخریب نموده و منافع کسبی امسال خود را برای تجدید بنا اختصاص داده و پیش از تکمیل بنا سال جدید او فرا رسیده است آیا به مقداری از منافع باقیمانده که بایستی در تکمیل خانه مسکونی او صرف شود خمس تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: اگر با آن درآمد مصالح مورد نیاز ساختمان را تهیه کرده باشد، اگرچه هنوز به کار نرفته باشد خمس ندارد؛ ولی پول موجودی سر سال خمس دارد.

(سؤال 1433) کسی که بتدریج از پول خمس داده نشده خانه مسکونی ساخته و حالا می‎خواهد خمس بدهد آیا خمس همان پول خرج شده را باید بدهد یا خمس خانه را به قیمت روز؟

جواب: اگر با عین پول خمس داده نشده مصالح آن را خریده باشد یا به بناء و عمله داده باید به قیمت فعلی خمس آن را بپردازد، و اگر مصالح را به ذمه خریده و بعدا بدهی خود را از پول خمس داده نشده ادا کرده باشد، ادای خمس آن پول کافی است.

(سؤال 1434) کسی که منزل مسکونی خویش را اضطرارا برای خرید منزل مسکونی ضروری در محل انتقال جدید می‎فروشد، آیا در فاصله ایام بیع و شراء وجه بهای منزل فروخته شده مشمول خمس می‎شود؟ و بر فرض مشمول خمس بودن و عدم پرداخت آن و خرید منزل جدید با آن پول، آیا نماز و تصرفات دیگر در آن جایز و صحیح است ؟

جواب: اگر خانه قبلی را با عوائد خود در سالهای قبل بدون پرداخت خمس آن خریده است، بنابراحتیاط خمس قیمت خرید را بپردازد و استفاده آن جزو عوائد

ناوبری کتاب