صفحه ۱۵۹

(سؤال 1428) شخص مقداری پول برای خرید خانه از بانک قرض نموده و منزلی را خریده و برای استفاده از اجاره آن به اجاره داده است، حال می‎خواهد از بهای اجاره آن، بتدریج قرض بانک را ادا نماید، خمس درآمد خانه اجاره ای را چگونه باید ادا نماید و چه وقت ؟

جواب: در پایان هر سالی که می‎خواهد بدهی خود را به بانک بدهد خمس آن را باید از مال مخمس ادا نماید.

خمس سرمایه، خانه، لوازم زندگی و...

(سؤال 1429) حکم زمینهای تقسیم اراضی و تمام صورتهای آن را جداگانه بیان فرمایید:

1 - زارع فعلی همان کسی است که از دولت وقت تحویل گرفته است و مالک یا ورثه او معلوم است و یا نیست.

2 - زمین چند دست گشته است، یعنی زارعی که از دولت گرفته به فرد دیگری و او به سومی فروخته (تعاقب ایادی) و ورثه مالک معلوم است و یا نیست؛ حکم خمس در چهار صورت فوق چیست ؟

جواب: اگر با رضایت مالک شرعی واگذار شده باشد اشکال ندارد و در این فرض اگر با پول خمس نداده خریده باشد باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد؛ و اگر بدون رضایت مالک شرعی واگذار شده باشد تحصیل رضایت او لازم است؛ و در صورت عدم امکان شناسایی او باید به فقیه جامع الشرایط مراجعه شود. و تخمیس غیرمالک شرعی بی فایده است، ولی خمس پولی که پرداخته شده باید داده شود.

(سؤال 1430) در محل کسب - ملک شخصی یا اجاره ای - مخارجی می‎کند که بعضی مربوط به کسب می‎شود و بعضی مربوط به کاسب، مانند تلفن، آب، برق و تهویه هوا؛ و یا مخارجی می‎کند که اثری در کسب ندارد، مانند بنایی یا تعمیرات مثل سنگ فرش و مانند آن؛ حال اگر همه اینها خمس دارد چگونه قیمت گذاری کند، در حالی که بعضی نایاب شده و یا چندین برابر قیمت پیدا کرده است ؟

ناوبری کتاب