صفحه ۱۵۴

جواب: اگر قسمتی از اموال خود را که به آن خمس تعلق گرفته جدا کند و از خود آن خمس آن را بدهد - اگرچه خمس باقی اموال را ندهد - فقط نسبت به همان قسمت کافی است؛ ولی اگر از اموالی که مخلوط است قبل از جداکردن آن مبلغی را به عنوان خمس بپردازد به نیت این که خمس قسمتی از آن که صرف حج می‎شود حساب شود صحیح نیست و تا زمانی که خمس تمام آن را ندهد احکام خمس داده بر آن جاری نمی شود.

(سؤال 1406) کسی برای عروسی پسر یا دختر پول تهیه کرده و قبل از تکمیل مراسم سال خمسی به سر رسیده است، آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال 1407) کشاورزی درختهایی از قبیل درخت بادام و گردو غرس می‎کند تا از قیمت ثمره و محصول آن مؤونه سال خود را تهیه نماید ولی در موقع چیدن محصول و یا قبل از آن از دنیا می‎رود، آیا خمس این محصولات باید داده شود یا خیر؟

جواب: بلی خمس دارد. زیرا با فرض مرگ او دیگر مؤونه زندگی سال تصور نمی شود.

(سؤال 1408) شخصی که خمس سالهای گذشته را داده در بین سالی که از دنیا می‎رود آیا خمس تمام ارباح و درآمدهای به دست آمده بعد از کسر مؤونه واجب است یا خیر؟

جواب: هر مقدار از ربح موجود این سال که خمس آن پرداخت نشده است خمس دارد.

(سؤال 1409) دانش آموزی که از پول روزانه ای که از پدرش دریافت می‎کند مقداری پس انداز می‎نماید، آیا این پس انداز در پایان سال مشمول خمس قرار می‎گیرد؟

جواب: بلی خمس دارد؛ پس اگر پدرش به او بخشیده باشد باید خودش خمس آن را در صورتی که بالغ باشد بپردازد؛ و اگر نبخشیده و فقط اجازه خرج کردن داده باشد یا این که بخشیده باشد ولی او بالغ نباشد، باید پدرش خمس آن را حساب کند.

(سؤال 1410) آیا شخص می‎تواند در یک سال دو مؤونه بگیرد، یکی در اول سال که مخارجش را حساب کند و خمسش را بدهد، و یکی در وسط سال که فصل رسیدن غلات است مؤونه برای آردش بگیرد؟

جواب: اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب