صفحه ۱۵۲

پرداخت نمی شود؛ اگر بعد از گذشت دو سال پرداخت شود، آیا مبلغ مزبور جزو درآمد همان سال محسوب می‎گردد یا جزو درآمد سالهای گذشته است که باید خمس آن داده شود؟

جواب: جزو درآمد سال امکان وصول محسوب می‎گردد.

(سؤال 1399) شخصی که سال مالی دارد اگر دولت حقوقش را طوری به حساب او واریز نماید که موفق به گرفتن پول از بانک نشود و به سال مالی آینده برسد، آیا باید خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر تا سر سال امکان وصول نداشته است جزو درآمد سال بعد محسوب می‎شود؛ و اگر وصول ممکن بوده است جزو درآمد همان سال محسوب می‎شود.

(سؤال 1400) اگر پولی را که به عنوان عضویت در شرکت تعاونی فرهنگیان یا غیر آن (به عنوان خرید سهام) داده است پس بگیرد، آیا سر سال خمسی باید به عنوان موجودی حساب کند و خمس آن را بدهد؟

جواب: بلی باید خمس آن را از آن چیز و یا از پول خمس داده شده بپردازد.

(سؤال 1401) آموزش و پرورش قسمتی به عنوان "وام ضروری" دارد که هر کس بخواهد از آن استفاده نماید باید عضو شود و ماهیانه مبلغی به عنوان پس انداز از حقوق او کم می‎کنند و پس از گرفتن وام تا اقساط آن پرداخت نشود پول پس انداز را نمی دهند، حال دو سؤال مطرح است:

الف - آیا پول پس انداز (با توجه به این که در اختیار شخص نیست) جزو موجودی محسوب است و باید خمس آن داده شود؟

ب - آیا می‎شود وامی که گرفته شده و ماهیانه به صورت اقساط کم می‎شود سر سال به عنوان بدهکاری کم کرد یا خیر؟

جواب:الف - هر وقت وصول آن ممکن باشد باید همان وقت خمس آن داده شود.

ب - اگر وام را در مؤونه صرف کرده باشید هر مبلغی که برای قسط وام می‎پردازید خمس ندارد.

ناوبری کتاب