صفحه ۱۴۳

(سؤال 1369) چه مقدار باید مسافرت شغلی کند تا کثیرالسفر شود؟

جواب: باید بنا داشته باشد حداقل سه ماه رفت و آمد را ادامه بدهد و غالبا ده روز در یک جا نماند؛ اگر چنین بنایی داشته باشد و حداقل هر هفته یک مرتبه به سفر می‎رود حکم دائم السفر را دارد که از سفر دوم به بعد نماز او تمام و روزه اش صحیح است.

(سؤال 1370) افرادی که برای انجام مأموریت در جهاد سازندگی مسافرت می‎کنند و پس از چند روز مجددا به آنها مأموریت داده می‎شود، تکلیف نماز و روز آنان چیست ؟

جواب: اگر شغل آنان به گونه ای است که غالبا ده روز در یک جا نمی مانند، از سفر دوم به بعد نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح است و در سفر دوم احتیاط مستحب در جمع است؛ و اگر اتفاقا ده روز یا بیشتر در یک جا بمانند، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را دارند. همچنین اگر برای غیر شغلشان سفر کنند حکم مسافر را خواهند داشت.

(سؤال 1371) بعضی از کسانی که برای انجام مأموریت سفر می‎کنند برای سکونت خود مقری را تعیین می‎کنند و از آنجا تا محل کارشان چندین کیلومتر راه است؛ این گونه افراد نسبت به نماز و روزه خود چگونه عمل کنند؟ و در سفر اول از شهر خود چه باید بکنند؟

جواب: اگر محل کار آبادی جداگانه ای نیست بلکه عرفا از ملحقات و توابع متصله مقر محسوب است، رفتن به محل کار به قصد اقامه ده روز در مقر ضرر نمی زند و اگر در مقر ده روز با قصد اقامه بمانند، بعد از آن مادامی که به چهار فرسخی نرفته اند در مقر و محل کار و بین راه نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح می‎باشد. و اگر آبادی جدایی باشد که فاصله بین مقر و محل کار به مقدار چهار فرسخ باشد، سفر دوم از مقر به محل کار سفر دوم محسوب می‎شود که بعد از شروع به سفر دوم، نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح می‎باشد. و اگر فاصله کمتر از چهار فرسخ باشد و بین مقر و محل کار در تردد باشند، دفعه اول در مقر و محل کار حکم مسافر را دارند و در دفعه های بعد احتیاط کنند؛ یعنی نماز را هم شکسته و هم تمام بخوانند و روزه بگیرند و قضای آن را هم به جا آورند.

ناوبری کتاب