صفحه ۱۴۲

و اگر اتفاقا یک هفته نرفتید و در نتیجه ده روز در محل بمانید دوباره که به سفر می‎روید سفر اول را باید شکسته بخوانید.

و اگر معلوم نیست که سفر سه ماه یا بیشتر ادامه داشته باشد و گاهی هفته ای یک مرتبه، و گاهی هم هفته ای دو مرتبه به سفر می‎روید و قصد ده روز ماندن در تهران را نداشتید باید نماز را شکسته بخوانید و روزه را هم اگر ظهر را در وطن یا محل اقامت ده روز نباشید نباید بگیرید.

(سؤال 1365) رانندگانی که در استخدام دولت می‎باشند از نظر نماز و روزه جزو اشخاص دائم السفر محسوب می‎شوند یا نه ؟

جواب: اگر شغلشان سفر باشد دائم السفر می‎باشند.

(سؤال 1366) شغلم سفر برای دستفروشی است ولی شبها به منزلم برمی گردم، تکلیف چیست ؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزه شما درست است؛ بلی اگر در رابطه با غیر شغل خود سفر کنید حکم مسافر را دارید. همچنین اگر اتفاقا ده روز یا بیشتر در یک جا بمانید، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را خواهید داشت.

(سؤال 1367) وطنم تهران است و برای چند سالی در یکی از شهرستانها خدمت می‎کنم و هر هفته روزهای خاصی برای تحصیل به مرکز استان می‎روم، آیا بنده دائم السفر می‎باشم یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزه شما در محل اقامت و محل تحصیل و بین راه درست است؛ ولی اگر اتفاقا ده روز در یک جا بمانید، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را دارید. همچنین اگر در رابطه با غیر شغل خود سفر کنید، حکم مسافر را خواهید داشت.

(سؤال 1368) شخصی که راننده و دائم السفر است در بین راه ماشین او خراب می‎شود و برای تهیه وسایل سفر می‎کند و چند روزی سفرش طول می‎کشد، نماز و روزه او در این چند روز چه حکمی دارد؟

جواب: سفر مورد سؤال که مربوط به شغل اوست، ظاهرا حکم سفر شغلی را دارد و باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.

ناوبری کتاب