صفحه ۱۴۱

2 - کسی که شغلش در دو محل است اگر در یکی از محلها یک روز بماند و بعد به مسافرت غیرشغلی برود و پس از هشت روز بازگردد، بفرمایید اگر بعد از بازگشت هشت روز در آن محل بماند که با یک روز قبل از مسافرت شغلی نه روز می‎شود، آیا نمازش تمام است ؟ و اگر به مجرد بازگشت به مسافرت شغلی ادامه بدهد آیا در سفر اول نمازش قصر می‎شود یا نه ؟

جواب:1 - ظاهرا مسافرت غیر شغلی حکم ماندن در یک جا را ندارد؛ و بعد از آن حتی در سفر اول، نماز او تمام و روزه اش صحیح است.

2 - در فرض سؤال بعد از تمام شدن سفر غیرشغلی، نماز او تمام و روزه اش صحیح است؛ و چون ده روز در یک جا نمانده نباید بعد از آن در سفر اول قصر نماید.

(سؤال 1362) چنانچه دائم السفر بعد از قصد ده روز ماندن در غیر وطن و ماندن چند روز (یعنی کمتر از ده روز) از ماندن منصرف شود، آیا دائم السفر بودنش به هم خورده و یا در سفر اول شکسته بخواند؟

جواب: در فرض سؤال اتمام بعید نیست؛ اگرچه احتیاط در جمع است.

(سؤال 1363) شخصی راننده و دائم السفر است و شغل دومی دارد که گاهی از اوقات جهت شغل دوم به شهری اعزام می‎شود، اگر ده روز در آنجا نماند به دائم السفر بودن خود باقی است یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال که سفر برای شغل است هر چند شغلی دیگر، نماز او تمام است و دائم السفر بودن او باقی است.

(سؤال 1364) اینجانب هفته ای یک روز جهت تحصیل به تهران مسافرت می‎کنم؛ با توجه به این که الان در قم هستم و قصد توطن در قم نیز ننموده ام، تکلیف نماز و روزه اینجانب چیست ؟

جواب: اگر بنا داشته باشید سه ماه یا بیشتر به سفر خود ادامه دهید و حداقل هفته ای یک مرتبه به تهران می‎روید، نماز و روزه شما در قم و تهران و بین راه از سفر دوم به بعد درست است.

ناوبری کتاب