صفحه ۱۳۹

مسائل نماز و روزه مسافر

سفر و مسافر

(سؤال 1356) بعضی از علما مسأله نماز قصر را مشروط به طی مسافت هزار کیلومتر - در یک روز راه رفتن - دانسته اند، نظر حضرتعالی در این باب چیست ؟ و اصولا آیا در حکم قصر غیر از ارفاق به مسافر فلسفه دیگری وجود دارد؟

جواب: شرایط قصر در توضیح المسائل مذکور است؛ و ارفاق در باب قصر حکمت است و علت حکم نیست تا حکم دایرمدار آن باشد.ظاهرا مقصود از "علت" علت تامه آن است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است؛ و مقصود از "حکمت حکم" علت تشریع است هر چند در برخی موارد وجود نداشته باشد.

(سؤال 1357) با توجه به پیدایش وسایل سریع السیری که در ظرف چند ساعت دور جهان می‎گردند، قید چهار فرسخ شرعی (تقریبا 22 کیلومتر) برای شکستن نماز و افطار روزه در مقایسه با زمانهای قدیم که چه بسا طی مسافت فوق مشکلات فراوانی داشت، کمی دور از ذهن می‎نماید. بعضا در مباحثه با فرق دیگر نمی توانیم پاسخ مکفی بدهیم، توجیه آن چیست ؟

جواب: ارفاق به مسافر علت حکم نیست بلکه حکمت آن است. و احکام نماز احکامی عبادی هستند؛ پس باید به ظواهر ادله عمل شود.

(سؤال 1358) اینجانب چند سال پیش که برای تبلیغ به یکی از روستاهای استان فارس رفته بودم، از آنجا که روستا به دو قسمت "علیا" و "سفلی" تقسیم می‎شد و فاصله میان آن دو بخش، حدود یک کیلومتر بود و موظف به تبلیغ در هر دو روستا بودم، دهه اول را در روستای سفلی بودم و در دو دهه دیگر بدون قصد دهه دوسه مرتبه در این دو روستا نقل مکان کردم؛ با توجه به این که اگر فاصله این دو روستا کمتر از حد ترخص بوده باشد

ناوبری کتاب