صفحه ۱۳۳

(سؤال 1335) شخصی در سالهای اول تکلیف بر اثر ندانستن مسأله روزه های ماه رمضان را نگرفته است، آیا تنها قضای آنها کافی است یا آن که کفاره هم لازم است ؟ و کفاره آن چه کفاره ای است ؟

جواب: اگر می‎توانسته مسأله را یاد بگیرد و کوتاهی نموده قضا و کفاره لازم است؛ و کفاره آن اطعام شصت فقیر است. و اگر نمی توانسته و جاهل قاصر بوده فقط قضا لازم است.

(سؤال 1336) ارتکاب عمل استمناء صرفا موجب کفاره و قضا می‎شود یا علاوه بر قضای روزه موجب کفاره جمع نیز می‎گردد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابراحتیاط واجب کفاره جمع "کفاره جمع" یعنی هر سه کفاره را که برای روزه گفته شده (آزاد کردن بنده، روزه گرفتن شصت روز و سیر کردن شصت فقیر) انجام دهد؛ و البته موضوع "آزاد کردن بنده" در این زمان منتفی است. دارد.

(سؤال 1337) اگر مرتکب استمناء جاهل به مسأله باشد - نظیر بعضی از نوجوانان که از حرمت و مبطل بودن آن بی اطلاعند - حکمش چیست ؟

جواب: اگر احتمال حرام بودن و مبطل بودن آن را نمی داده و لذا تحقیق نکرده کفاره ندارد؛ ولی بنابراحتیاط واجب قضا دارد.

(سؤال 1338) مکلفی که به علت جهل به مسأله با حال جنابت داخل صبح می‎شود، علاوه بر قضای روزه آیا کفاره هم به او تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر احتمال حرام بودن و مبطل بودن آن را نمی داده و لذا تحقیق نکرده کفاره ندارد؛ ولی بنابراحتیاط واجب قضا دارد. و اگر از جهت جهل به مسأله اصلا جنب بودن خود را نمی دانسته قضا هم ندارد.

(سؤال 1339) کسی که غسل را تأخیر انداخته و چون وقت تیمم هم نبوده بدون تیمم داخل صبح شده، آیا فقط قضای روزه بر او واجب است یا کفاره هم باید بپردازد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابراحتیاط واجب کفاره هم دارد.

(سؤال 1340) کسی که روزه قضا و کفاره بر او واجب است، آیا باید اول قضای روزه را بگیرد و سپس کفاره را بدهد یا رعایت ترتیب لازم نیست ؟ و آیا تأخیر قضا و کفاره جایز است یا نه ؟

ناوبری کتاب