صفحه ۱۳۰

مسائل روزه

(سؤال 1322) آیا وارد کردن چیزهای غیر خوراکی (مثل وسایل دندان پزشکی یا حرارت سنج) در دهان باعث بطلان روزه می‎شود؟

جواب: باعث بطلان روزه نمی باشد.

(سؤال 1323) کسی که به جهت ضعف غیر قابل تحمل روزه خود را افطار می‎کند، آیا بعد از رفع ضعف باید در بقیه روز امساک نماید؟

جواب: بنابر احتیاط واجب باید امساک نماید.

(سؤال 1324) اگر روزه دار عمدا اخلاط سر و سینه را که به فضای دهان وارد شده است فرو ببرد روزه او باطل می‎شود تکلیف قضا و کفاره آن چیست ؟ ضمنا محدوده فضای دهان چه مقدار می‎باشد؟

جواب: اگر عمدا فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه را ادامه دهد و قضای آن را نیز بگیرد؛ و اگر از روی علم و عمد بدون غفلت از موضوع و حکم شرعی فرو برده باشد، بنابر احتیاط واجب کفاره دارد. و مخرج "خ" مرز گلو می‎باشد که بالاتر از آن فضای دهان محسوب می‎شود.

(سؤال 1325) آیا زن می‎تواند در ماه رمضان از قرصهای ضد رگل استفاده کند تا بتواند روزه یک ماه را کامل بگیرد؟

جواب: اگر ضرر قابل توجه نداشته باشد مانعی ندارد؛ ولی باید شب استفاده کند.

(سؤال 1326) شخصی که در ماه رمضان عمدا با حال جنابت داخل صبح می‎شود، آیا علاوه بر باطل بودن روزه اش باید از سایر مفطرات امساک نماید؟

جواب: بلی امساک واجب است.

ناوبری کتاب