صفحه ۱۲۷

(سؤال 1306) آیا نماز جمعه در احکام شک، قواطع، خلل و مانند آن حکم سایر نمازها را دارد؟

جواب: مثل سایر نمازها می‎باشد و حکم نماز دو رکعتی را دارد.

(سؤال 1307) اگر در نماز جمعه به اشتباه نیت نماز ظهر کند و قبل از تمام شدن متوجه شود، آیا عدول به نماز جمعه جایز است یا نه ؟

جواب: اگر به قصد نماز جمعه شروع کرده و از روی اشتباه نماز ظهر در ذهنش خطور نموده باشد، نماز جمعه او صحیح است و ربطی به مسأله عدول ندارد؛ ولی اگر به قصد نمازظهر شروع کرده باشد، صحت نمازش مشکل است و باید نماز ظهر را دوباره بخواند.

(سؤال 1308) شخصی که در نماز جمعه شرکت کرده اگر بخواهد احتیاط کند و نماز ظهر را نیز بخواند چه وقت بخواند؟

جواب: اگر بخواهد احتیاط کند، نماز ظهر را بعد از نماز جمعه بخواند؛ ولی با فرض صحت جمعه این احتیاط واجب نیست.

(سؤال 1309) آیا زن ها می‎توانند بعد از اذان ظهر در روز جمعه نماز ظهر بخوانند یا باید صبر کنند بعد از اتمام نماز جمعه بخوانند؟

جواب: برای زنها نماز جمعه واجب نیست، و هر وقت نماز ظهر را بخوانند اشکالی ندارد.

نماز استیجاری

(سؤال 1310) شرایط انجام نماز و روزه استیجاری برای میت چیست ؟

جواب: باید بتواند عمل را صحیح انجام دهد و شروط در ضمن اجاره را رعایت کند؛ و اگر بدون شرط برای نماز اجیر شده باشد باید علاوه بر واجبات، مستحبات متعارفه را نیز انجام دهد.

(سؤال 1311) آیا زن می‎تواند برای نماز و روزه میت مرد اجیر شود؟ مرد برای میت زن چطور؟

جواب: با رعایت شرایط آن مانعی ندارد و مماثلت شرط نیست.

ناوبری کتاب