صفحه ۱۱۹

جواب: اگر به نحوی باشد که به وحدت جماعت صدمه نزند، صحت آن بعید نیست؛ ولی در شیشه سراسری و مرتفع صدق وحدت جماعت مشکل است.

(سؤال 1266) کسی که در حال خواندن رکعتهای آخر نماز، دیگری به او اقتدا می‎کند آیا می‎تواند پس از اتمام نماز به همان فرد اقتدا نماید؟

جواب: اگر شرایط امام جماعت را دارا باشد ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1267) کسی که نمازش شکسته است و در صف جلو ایستاده اگر زودتر سلام دهد و در رکعت سوم دوباره اقتدا کند، آیا به جماعت افراد دیگر ضرر می‎زند یا نه ؟

جواب: اگر آن فرد موجب اتصال افراد دیگر به جماعت باشد به مجرد سلام دادن او افراد دیگر از جماعت منقطع می‎شوند و با اقتدای دوباره او متصل نمی شوند.

(سؤال 1268) اگر امام جماعت سهوا یک رکوع اضافه کند تکلیف مأموم چیست ؟

جواب: در فرض سؤال نماز امام جماعت باطل است و باید مأمومین بدون متابعت نمازشان را به شکل فرادی تمام کنند.

(سؤال 1269) اگر امام در نماز جماعت آیه ای را اشتباه بخواند یا یک آیه را اصلا نخواند، آیا مأموم می‎تواند خودش آن آیه را صحیح بخواند؟

جواب: اگر مأموم نتواند امام را متوجه سازد و احتیاطا خودش بخواند اشکال ندارد و نماز او فرادی نمی شود.

(سؤال 1270) آیا گفتن (ألحمد لله رب العالمین) از طرف مأموم در صورتی که امام در حال خواندن سوره و یا (بسم الله الرحمن الرحیم) اول سوره باشد اشکال دارد؟

جواب: اگر بعد از تمام شدن سوره حمد امام زیاد فاصله نشود ظاهرا اشکال ندارد.

(سؤال 1271) شخصی که امام جماعت را عادل نمی داند آیا برای حفظ شئون او و یا مأخوذ به حیاشدن می‎تواند ظاهرا به او اقتدا کند و بعدا نمازش را اعاده نماید یا خیر؟

جواب: اگر ناچار باشد و مستلزم ترویج باطل نباشد، بدون قصد جدی نماز مانعی ندارد.

(سؤال 1272) کسی که در نماز جماعت اقتداء کرده و نماز واجب خود را خوانده، آیا می‎تواند دوباره در جای دیگر و جماعت دیگر شرکت کند و همان نماز واجب خود را بخواند؟

جواب: به قصد ورود اشکال دارد؛ ولی به قصد رجاء و امید ثواب مانعی ندارد.

ناوبری کتاب