صفحه ۱۱۷

نماز جماعت

(سؤال 1254) آیا در نماز جماعت باید صبر کرد تا صفوف جلو اقتدا کنند یا به محض شروع امام بلافاصله می‎توان اقتدا نمود؟

جواب: اگر افرادی که انسان به واسطه آنها به جماعت متصل است مهیای تکبیر شده باشند - گرچه هنوز تکبیرة الاحرام نگفته باشند - اقتدا مانعی ندارد.

(سؤال 1255) خواندن نماز جماعت توسط بعضی از روحانیون در اداره جات و ارگانها و گرفتن مبلغی پول برای آن سی یا چهل هزار تومان در ماه شرعا جایز است یا نه ؟ آیا موجب وهن مذهب نیست ؟

جواب: دادن وجهی به صورت تشویقی یا برای کمک در مقابل امر غیر واجب اشکال ندارد؛ ولی باید برخورد روحانیون و کیفیت ارشاد آنان کاملا منطقی و معقول باشد، وگرنه موجب وهن شریعت خواهد شد و جایز نیست.

(سؤال 1256) آیا امام جماعت می‎تواند برای خواندن نماز جماعت وجهی بگیرد؟

جواب: حق گرفتن اجرت برای نماز واجب را ندارد؛ ولی قبول هدیه و گرفتن وجه از درآمد موقوفه در صورتی که شامل او شود، و نیز گرفتن از وجوه شرعیه با رعایت شرایط آن اشکال ندارد.

(سؤال 1257) اگر در نماز جماعت انسان در رکعت دوم به امام برسد و نماز سه یا چهار رکعتی باشد، وظیفه انسان هنگام سلام دادن امام چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب مأموم به حال تجافی و نیم خیز بنشیند تا امام سلام آخر را بگوید و سپس بلند شود، ولی مأموم سلام را نگوید.

(سؤال 1258) اینجانب یک بند انگشت دستم (یا کمتر از یک بند) قطع شده، آیا می‎توانم امام جماعت شوم ؟

جواب: ظاهرا اشکالی ندارد.

(سؤال 1259) کسی که کمرش خمیدگی دارد، آیا می‎تواند امام جماعت شود؟

جواب: اگر خمیدگی آن کم باشد و در حال ایستادن، قیام صدق کند اشکال ندارد؛ و اگر خمیدگی آن زیاد باشد که قیام صدق نکند نمی توان به او اقتدا نمود.

ناوبری کتاب